CERTIFIKOVANÝ LEADERSHIP TRÉNING


4.-5. MAREC 2024, 18-19. MAREC 2024, 8.-9. APRÍL 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Skutočný leader sa pozná podľa toho, že jeho ľudia vždy nejakým záhadným spôsobom odvádzajú vynikajúcu prácu (John C. Maxwell).
Charizma - rešpekt - štýl. To sú vlastnosti, ktoré chce mať každý skutočný leader. Leadership je najmä práca na sebe a rozvoj vlastných kvalít.

Modul A

Mobirise Website Builder

VEDENIE, DELEGOVANIE, COUCHING

Tréning je určený pre riadiacich pracovníkov, ktorý majú záujem zlepšiť svoje schopnosti a poznatky v oblasti vedenia - leadershipu a delegovania - kľúčových kompetencií pri dosahovaní výsledkov prostredníctvom podriadených. Správnym delegovaním dosiahnete rast efektivity práce, zisku, stability a konkurencieschopnosti firmy.

• vedenie - vodcovstvo - leadership, rozdiel medzi riadením a vedením (manažérom a leadrom)  • charakteristika leadra, úloha podnikových vodcov • základné princípy vedenia podriadených osobnostné rysy riadiacich pracovníkov • eliminácia mikromanažmentu • zmapovanie svojich silných a slabých stránok a ako na nich pracovať • vedenie tímu, úloha vodcu pri zavádzaní zmien • autorita ako mozaika vzťahov, autorita a disciplína, "láskavé" autority • rozvíjanie sebaistoty a nestrácanie citu • členenie úloh podriadených, zadávanie úloh, vytváranie pravidiel hry • delegovanie právomocí a pravidlá správneho delegovania • motivačný prínos delegovania • využitie coachingu pre lepšie výsledky tímu • prínos coachingu pri nachádzaní riešení problémov • kladenie coachingových otázok 

Modul B

Mobirise Website Builder

ASERTIVITA, KOMUNIKÁCIA, AUTORITA

Tréning je určený pre všetkých, ktorí pracujú na sebe pri zdokonaľovaní komunikačných schopnosti a zároveň chcú pochopiť aj partnerov v komunikácií. Asertívna komunikácia v kombinácií s autoritou a charizmou je kľúčovou kompetenciou vedúcich pracovníkov - leadrov pri plnení úloh a dosahovaní cieľov.

• sebadôvera a sebaúcta ako predpoklad asertívneho jednania • asertívne techniky a ich využitie v praxi • komunikačné štýly a formy jednania: agresivita, pasivita, manipulácia • spôsoby jednania s jednotlivými typmi ľudí • ako realizovať kontroverzné opatrenia a ako zotrvať na svojom stanovisku • ako presadiť svoje záujmy alebo záujmy vlastnej skupiny • ako vedieť vysvetliť žiadúce postupy (ako formulovať úlohy, ciele, akčné plány) • pochvala a konštruktívna kritika, dávanie spätnej väzby • odmietnutie neprimeraných požiadaviek druhých • riešenie konfliktov medzi dvoma pracovníkmi • ako komunikovať v napätých situáciách • využívanie asertívnej komunikácie pri používaní manažérskych nástrojov - meetingy, porady, ... • formálna a neformálna autorita a nepísané pravidlá využívania sily - autority • kedy použiť právomoci vyplývajúce z autority a z pracovnej pozície • ako vhodne kombinovať leadership s autoritou a mať zároveň vyvážené vzťahy

Modul C

Mobirise Website Builder

MOTIVOVANIE, HODNOTENIE, ODMEŇOVANIE

Osvojíte si niekoľko nepriamych metód dosahovania cieľov, rozviniete schopnosť zvyšovať produktivitu a stabilizovať spokojnosť vlastnej pracovnej skupiny a ovplyvniť úspech firmy. Dozviete sa, ako využívať motivačné techniky a na aký typ ľudí čo účinkuje.

• motivačné techniky, podávanie informácií, uznanie • motivácia k zmenám a zlepšovaniu, modely odmeňovania, nástroje motivácie • ako sa prejavuje nedostatok motivácie • vnútorná a vonkajšia motivácia • finančná a nefinančná motivácia a ako fungujú demotivácia a frustrácia, účel motivácie a tímová motivácia • dlhodobé inštruovanie a zdieľanie pripomienok • periodická kontrola a hodnotenie výkonu, podpora individuality a iniciatívy • motivácia, hodnotenie výkonu a spokojnosť zamestnancov, metódy a techniky hodnotenia • verbálne a neverbálne metódy, ciele a výstupy z hodnotenia, vedenie hodnotiaceho pohovoru • "flow" motivácia bez motivácie • optimálny mix mzdy a benefitov v systéme odmien • stanovenie akčného plánu

Cena za celý kurz (A+B+C)

1499€ 

7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 1799€ 
 • Strava a občerstvenie 239€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
  a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.
Cena za jeden modul

499€

7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 599€
 • Strava a občerstvenie 79€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
  a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA KURZU

TERMÍN

4.-5. MAREC 2024
18.-19. MAREC 2024
8.-9. APRÍL 2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

LIPTOVSKÝ JÁN

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT KEMPELEN
CERTIFIKÁT COMENIUS

Fotografie z minulých ročníkov.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder