CHARIZMA.

3 MODULOVÝ
LEADERSHIP PROGRAM.

od 16. september 2024

CERTIFIKOVANÝ LEADERSHIP TRÉNING


(A) Vedenie, delegovanie, couching, 16.-17. september 2024
(B) Asertivita, komunikácia, autorita, 9.-10. október 2024
(C) Motivovanie, hodnotenie, odmeňovanie, 23.-24. október 2024

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Skutočný leader sa pozná podľa toho, že jeho ľudia vždy nejakým záhadným spôsobom odvádzajú vynikajúcu prácu (John C. Maxwell).
Charizma - rešpekt - štýl. To sú vlastnosti, ktoré chce mať každý skutočný leader. Leadership je najmä práca na sebe a rozvoj vlastných kvalít.

Modul A (VODCA)

Mobirise Website Builder

VEDENIE, DELEGOVANIE, COUCHING

Tréning je určený pre riadiacich pracovníkov, ktorý majú záujem zlepšiť svoje schopnosti a poznatky v oblasti vedenia - leadershipu a delegovania - kľúčových kompetencií pri dosahovaní výsledkov prostredníctvom podriadených. Správnym delegovaním dosiahnete rast efektivity práce, zisku, stability a konkurencieschopnosti firmy.

• vedenie - vodcovstvo - leadership, rozdiel medzi riadením a vedením (manažérom a leadrom)  • charakteristika leadra, úloha podnikových vodcov • základné princípy vedenia podriadených osobnostné rysy riadiacich pracovníkov • eliminácia mikromanažmentu • zmapovanie svojich silných a slabých stránok a ako na nich pracovať • vedenie tímu, úloha vodcu pri zavádzaní zmien • autorita ako mozaika vzťahov, autorita a disciplína, "láskavé" autority • rozvíjanie sebaistoty a nestrácanie citu • členenie úloh podriadených, zadávanie úloh, vytváranie pravidiel hry • delegovanie právomocí a pravidlá správneho delegovania • motivačný prínos delegovania • využitie coachingu pre lepšie výsledky tímu • prínos coachingu pri nachádzaní riešení problémov • kladenie coachingových otázok 

Modul B (KOMUNIKÁTOR)

Mobirise Website Builder

ASERTIVITA, KOMUNIKÁCIA, AUTORITA

Tréning je určený pre všetkých, ktorí pracujú na sebe pri zdokonaľovaní komunikačných schopnosti a zároveň chcú pochopiť aj partnerov v komunikácií. Asertívna komunikácia v kombinácií s autoritou a charizmou je kľúčovou kompetenciou vedúcich pracovníkov - leadrov pri plnení úloh a dosahovaní cieľov.

• sebadôvera a sebaúcta ako predpoklad asertívneho jednania • asertívne techniky a ich využitie v praxi • komunikačné štýly a formy jednania: agresivita, pasivita, manipulácia • spôsoby jednania s jednotlivými typmi ľudí • ako realizovať kontroverzné opatrenia a ako zotrvať na svojom stanovisku • ako presadiť svoje záujmy alebo záujmy vlastnej skupiny • ako vedieť vysvetliť žiadúce postupy (ako formulovať úlohy, ciele, akčné plány) • pochvala a konštruktívna kritika, dávanie spätnej väzby • odmietnutie neprimeraných požiadaviek druhých • riešenie konfliktov medzi dvoma pracovníkmi • ako komunikovať v napätých situáciách • využívanie asertívnej komunikácie pri používaní manažérskych nástrojov - meetingy, porady, ... • formálna a neformálna autorita a nepísané pravidlá využívania sily - autority • kedy použiť právomoci vyplývajúce z autority a z pracovnej pozície • ako vhodne kombinovať leadership s autoritou a mať zároveň vyvážené vzťahy

Modul C (NADRIADENÝ)

Mobirise Website Builder

MOTIVOVANIE, HODNOTENIE, ODMEŇOVANIE

Osvojíte si niekoľko nepriamych metód dosahovania cieľov, rozviniete schopnosť zvyšovať produktivitu a stabilizovať spokojnosť vlastnej pracovnej skupiny a ovplyvniť úspech firmy. Dozviete sa, ako využívať motivačné techniky a na aký typ ľudí čo účinkuje.

• motivačné techniky, podávanie informácií, uznanie • motivácia k zmenám a zlepšovaniu, modely odmeňovania, nástroje motivácie • ako sa prejavuje nedostatok motivácie • vnútorná a vonkajšia motivácia • finančná a nefinančná motivácia a ako fungujú demotivácia a frustrácia, účel motivácie a tímová motivácia • dlhodobé inštruovanie a zdieľanie pripomienok • periodická kontrola a hodnotenie výkonu, podpora individuality a iniciatívy • motivácia, hodnotenie výkonu a spokojnosť zamestnancov, metódy a techniky hodnotenia • verbálne a neverbálne metódy, ciele a výstupy z hodnotenia, vedenie hodnotiaceho pohovoru • "flow" motivácia bez motivácie • optimálny mix mzdy a benefitov v systéme odmien • stanovenie akčného plánu

Cena za celý kurz (A+B+C)

1499€ 

7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 1799€ 
 • Strava a občerstvenie 239€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
  a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.
Cena za jeden modul

499€

7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 599€
 • Strava a občerstvenie 79€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
  a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA KURZU

TERMÍN

16.-17. SEPTEMBER 2024 (VDC)
9.-10. OKTÓBER 2024 (AKA)
23.-24. OKTÓBER  2024 (MHO)

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT KEMPELEN
CERTIFIKÁT COMENIUS

Mobirise Website Builder
ŠKOLITELIA Z PRAXE.

Naši školitelia sú priamo z podnikovej praxe a disponujú tými najnovšími poznatkami, ktoré hýbu dobou.

Mobirise Website Builder
IMPLEMENTÁCIA POZNATKOV.

Účastníci na školení si stanovujú priority, ktoré zaznamenávajú do akčného plánu, ktorý slúži na efektínnu implementáciu poznatkov do praxe.

Mobirise Website Builder
PRESTÍŽNE CERTIFIKÁTY.

Po absolvovaní účastníci obdržia prestížny dvojjazyčný certifikát v závislosti od počtu absolvovaných modulov.

Fotografie z minulých ročníkov.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024