Organizácia open tréningov a VOP

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ROMAN RESEARCH, s.r.o. (ďalej "dodávateľ")

Účasť na open tréningoch Roman Research
Prihlásením na školenie písomne, on-line prihláškou alebo e-mailom vysielajúca spoločnosť (ďalej „objednávateľ“) sa zaväzuje dodržať podmienky, za ktorých spoločnosť ROMAN RESEARCH, s.r.o. prihlasuje účastníkov na školenia vrátane odstupného. Po prihlásení obdržíte potvrdenie. Podmienkou účasti je zaplatený účastnícky poplatok alebo preukázanie bankového prevodu potvrdzujúci zaplatenie. Akceptujeme len riadne prihlášky, predbežný záujem neakceptujeme. Objednávateľ prihlásením na školenie sa zaväzuje zaplatiť doplatok za zvýšené školné v prípade, že nezaplatí zľavnené školné do termínu platnosti zľavneného školného alebo do termínu splatnosti faktúry. V prípade omeškania platby sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť 0,05% za každý deň omeškania. Odstúpenie je možné len písomnou formou. Zastúpenie účastníka je možné. Pri odstúpení sa účtuje objednávateľovi manipulačný poplatok 25% zo školného, pri odstúpení neskôr ako 5 pracovných dní pred tréningom je splatný celý účastnícky poplatok. Z nepredvídaných dôvodov si vyhradzujeme právo zmeny programu, termínu alebo miesta konania.

Uplatnenie zliav z účastníckého poplatku, školného a ubytovania
ROMAN RESEARCH, s.r.o. poskytuje zľavnenú cenu za dodržania vopred stanovených podmienok, ktoré sú uvedené v cenníku, vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti, z informácií v elektronickej komunikácií a z dokumentov (aj elektronických) vyplývajúcich so vzájomnej komunikácie medzi odberateľom a dodávateľom. V prípade nedodržania týchto podmienok odberateľ nemá právo si uplatniť zľavnenú cenu. Vedenie spoločnosti ROMAN RESEARCH môže kedykoľvek odobrať právo na uplatnenie zľavnenej ceny v prípade preukázania nedodržania splatnosti faktúr.

Časový rozsah open tréningov

Začiatok tréningu je o 9.00 v prvý deň školenia a končí o 14.00 v posledný deň školenia. V prípade dohody skupiny o začatí o hodinu skôr v posledný deň školenia, školenie končí obedom o 12.00.


Miesto konania a ubytovanie
Ubytovanie zabezpečujeme zvyčajne v mieste konania školenia alebo kurzu. Cena ubytovania nemusí sa zhodovať s aktuálnou cenou v hoteli, môže byť nižšia ale aj vyššia. Záujem o ubytovanie prosíme uviesť na prihláške vrátane informácie, koľko nocí si objednávate ubytovanie.

Stravovanie
Stravovanie zabezpečujeme formou plnej penzie. Stravovanie zahŕňa: obed v prvý deň školenia, večera v prvý deň školenia a končí obedom druhý deň školenia ako aj občerstvenie v priebehu školenia. Na raňajky má nárok len ten účastník, ktorý je ubytovaný.

Oblečenie na open tréningoch
Oblečenie na open tréningoch sa odporúča neformálne - casual.

Zľavy
Okrem akciových ponúk, ktoré sa týkajú otvorených kurzov a tréningov, sa poskytuje zľava 15% pri celoročných objednávkach nad 15000€ bez DPH. Zľavnenú cenu pri otvorených tréningoch (verejné kurzy) je možné uplatniť jedine v prípade, že vysielajúca organizácia zaplatila účastnícky poplatok (školné) najneskôr 7 dní pred konaním tréningu. V prípade prihlášky na "poslednú chvíľu" je povinná vysielajúca organizácia zaplatiť školné (zvýšené školné) uvedene v cenníku. Zvýšené školné sa taktiež platí pri požiadavke o predlženú splatnosť - na takúto formu platby je potrebný súhlas od spoločnosti Roman Research, s.r.o.

Prihláška, úhrada, faktúra, storno
Vyplnením záväznej on-line prihlášky objednávateľ zaväzuje dodržať podmienky, za ktorých spoločnosť ROMAN RESEARCH, s.r.o. prihlasuje účastníkov na jednotlivé školenia vrátane storno podmienok. Za prihláseného na konkrétny tréning sa považuje len ten frekventant, za ktorého vysielajúca organizácia zaplatila účastnícky poplatok. V opačnom prípade nemôžme garantovať účasť, ak o kurz majú záujem viacerí účastníci. Po prihlásení obdržíte faktúru, ktorá bude zahŕňať cenu kurzu, stravovania a ubytovania. Prihláška na tréning je riadne záväzná. Pri stornovaní prihlášky sa platí storno poplatok vo výške 25% bez DPH. Po odhlásení neskôr ako 5 dní pred tréningom je splatný celý účastnícky poplatok. Usporiadateľ z nepredvídaných dôvodov si vyhradzuje právo zmeny programu ako sú termín, miesto konania, školiteľ a iné.


Za obsah zodpovedá:
ROMAN RESEARCH, s.r.o. Slovensko