Právna zodpovednosť

Ďakujeme Vám za návštevu našej stránky a za záujem o produkty ROMAN RESEARCH. ROMAN RESEARCH koná v Slovenskej republike prostredníctvom ROMAN RESEARCH, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 36195570 (ďalej len "ROMAN RESEARCH").


Autorské práva.

Text, osnovy a obsahy programov, obrázky, grafika, animácie a ich zoradenie na týchto stránkach a vo všetkých výstupoch ROMAN RESEARCH v písomnej a elektronickej podobe sú predmetom ochrany autorských práv a iných práv duševného vlastníctva patriacim ROMAN RESEARCH alebo iným spoločnostiam patriacim do skupiny ROMAN RESEARCH. Tieto autorské diela nesmú byť na komerčné účely kopírované, rozširované, pozmeňované alebo sprístupňované tretím osobám. Časť výstupov ROMAN RESEARCH môže obsahovať autorské diela tretích strán.


Ochranné známky.

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ochranné známky zobrazené na týchto webových stránkach chránené v prospech ROMAN RESEARCH, príp. iných spoločností patriacich do skupiny ROMAN RESEARCH. To platí najmä loga, názvy školení, tréningov, kurzov, tréningových cyklov a názvy produktov, taktiež sloganov a slovných spojení týkajúce sa jednotlivých produktov.


Licencie.

ROMAN RESEARCH sa snaží ponúknuť návštevníkom inovatívne a informatívne webové stránky. Avšak návštevníci týchto stránok musia rozumieť, že ROMAN RESEARCH je oprávnené chrániť svoje práva duševného vlastníctva vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv. Preto nič na týchto stránkach nemožno vykladať ako súhlas s použitím práv duševného vlastníctva spoločností patriacich ROMAN RESEARCH alebo tretích strán.


Ochrana osobných údajov.

Pri využívaní našich služieb môžete byť požiadaní o uvedenie vašich osobných údajov. Zodpovedanie a uvedenie týchto údajov je dobrovoľné a v prípade polí neoznačených hviezdičkou (*) je nepovinné pre účely spracovania vašej požiadavky. Vaše osobné údaje budú uložené a spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie a využitie vašich osobných údajov na účely poradenstva, reklamy a prieskumu trhu je možné len s vaším súhlasom. Len s vaším súhlasom môžu byť vaše údaje poskytnuté na účely uvedené vyššie tretej osobe.

ROMAN RESEARCH spracúva Vaše osobné údaje na základne Vami udeleného súhlasu na nasledovné účely: zasielanie informačných materiálov, pozvánok na podujatia, informácii o produktoch, službách a akciách a súvisiaci prieskum trhu, organizovanie a vyhodnocovanie spotrebiteľských súťaží, spracovanie žiadostí a podnetov. ROMAN RESEARCH je v zmysle § 10 ods. 3 pís. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu z dôvodu, že dané spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné v rámci predzmluvných vzťahov s Vami alebo na plnenie alebo rokovanie o zmluve, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana. V týchto prípadoch ROMAN RESEARCH spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely: účasť na školení a tréningoch, účasť na vnútropodnikových tréningoch, posielanie mailov o aktuálnych školeniach, tréningoch a kurzoch, vystavenie certifikátov o úspešnom absolvovaní.

ROMAN RESEARCH môže spracúvať vo svojich informačných systémoch nasledovné osobné údaje: IS Marketing: oslovenie, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mail, telefonický kontakt, Spotrebiteľské súťaže: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefonický kontakt, fotografia, IS Infolinka / Žiadosti: meno, názov firmy, číslo OP, IČO, bydlisko/sídlo, telefonický kontakt, email, dátum podania žiadosti, IS Podpora predaja: oslovenie, titul, meno, priezvisko, pohlavie, adresa, telefónny kontakt, e-mail, rok narodenia, profesia, pozícia, podpis, názov spoločnosti, IS Zoznam účastníkov verejných tréningov: oslovenie, titul, meno, priezvisko, pohlavie, adresa, telefónny kontakt, e-mail, rok narodenia, profesia, pozícia, podpis, názov spoločnosti.

Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani prenášané do tretích krajín.

Spoločnosť ROMAN RESEARCH zodpovedá ako prevádzkovateľ za bezpečnosť osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté. V tých prípadoch, kedy zaslaním požiadavky dochádza k poslaniu osobných údajov vybranému Partnerovi ROMAN RESEARCH za bezpečnosť týchto údajov a za súlad spracovania s právnymi predpismi ako prevádzkovateľ tento vybraný Partner ROMAN RESEARCH.

ROMAN RESEARCH ako prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje poskytnúť svojim sprostredkovateľom alebo subdodávateľom, a to výlučne na účel, ktorý je vami odsúhlasený a zároveň uvedený v zmluve so sprostredkovateľom.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na ROMAN RESEARCH, s.r.o. Letná 45, 040 001 Košice, Slovenská republika alebo e-mailom na info@romanresearch.sk


Zodpovednosť.

Tieto webové stránky sú zostavované s najvyššou mierou starostlivosti. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za bezchybnosť a správnosť obsiahnutých informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú použitím týchto webových stránok je vylúčená, ak neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Ak budú tieto stránky prevádzkované treťou osobou, nepreberá ROMAN RESEARCH žiadnu zodpovednosť za ich obsah.


Za obsah zodpovedá:
ROMAN RESEARCH, s.r.o. Slovensko