VYSOKÉ
VÝKONY.

Manažment
údržby.

MANAŽMENT ÚDRŽBY

PROGRAM
MANAŽMENT ÚDRŽBY

• Plánovanie a rozvrhovanie údržby
• Riadenie údržby
• Controlling údržby, optimalizácia
• Riadenie zásob náhradných dielov

PROGRAM
PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

• Preventívna údržba
• Implementácia preventívnej údržby
• Projekt preventívnej údržby


PROGRAM
TPM

• TPM ako nástroj integrovanej výroby
• Budovanie tímu v údržbe 
• OEE (Celková efektivita zariadení)


PROGRAM MANAŽÉR ÚDRŽBY


Zaujíma Vás zlepšenie a zjednodušenie vašich procesov v údržbe? Hľadáte zjednodušenie a zefektívnenie vašich pracovných postupov pri naplnení úloh v údržbe? Trápia Vás vysoké stavy zásob náhradných dielov a chcete optimalizovať ich stav? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete odpoveď na kurze, ktorý ponúka ucelený komplexný pohľad na manažment údržby s dôrazom na oblasti plánovanie, riadenie a controlling údržby.

Modul A Manažér údržby 

Mobirise Website Builder

PLÁNOVANIE A ROZVRHOVANIE ÚDRŽBY (2 dni)

• plánovanie ako východisko pri stanovení optimálnych údržbárskych úloh
• kapacitné plánovanie v údržbe, rozvrhovanie údržby
• pracovné príkazy, základné vstupy do plánu údržby
• plánovanie nákladov a zdrojov v nadväznosti na nákup náhradných dielov a plánovaných odstávok
• prepojenie plánu údržby s plánom prevádzky a s investičným plánom
• najčastejšie nedostatky v plánovaní údržby 

Modul B Manažér údržby

Mobirise Website Builder

RIADENIE ÚDRŽBY (2 dni)

• moderné metódy riadenia údržby
• filozofia a výhody jednotlivých prístupov a ich využiteľnosť v praxi
• riziká a časté omyly jednotlivých metód
• prínosy jednotlivých metód – TPM (Total Productivity Maintainance), WCM (World Class Manufacturing), VDM (Value Driven Maintainance), RBI (Risk Based Inspection), RCM (Údržba zameraná na spoľahlivosť)
• prediktívna údržba a progresívne technológie pri znižovaní nákladov
• optimalizácia výkonov pracovníkov v údržbe
• vlastní a externí pracovníci
• optimalizácia počtu pracovníkov
• zlepšovanie ako súčasť tímovej práce

Modul C Manažér údržby

Mobirise Website Builder

CONTROLLING V ÚDRŽBE, OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV A PROCESOV (2 dni)

• controlling ako manažérsky nástroj v údržbe
• správne počítanie a posudzovanie nákladov v údržbe
• sledovanie vyhodnocovanie nákladov na údržbu
• rozhodujúce ukazovatele reportingu v údržbe
• možnosti znižovania nákladov v údržbe
• rozpočet v údržbe
• využívanie úsporných nápadov od rádových pracovníkov
• rezervy v nákupe náhradných dielov 

Modul D Manažér údržby

Mobirise Website Builder

RIADENIE ZÁSOB MÁHRADNÝCH DIELOV V ÚDRŽBE
(2 dni)

• metódy riadenia zásob v údržbe
• forecasting budúcej spotreby
• identifikácia nadbytočných zásob a režimy znižovania zásob
• dostupnosť pri rešpektovaní kritičnosti dielov
• optimalizácia životného cyklu náhradných dielov
• akcieschopnosť dodávateľov a dôsledky na náklady
• zber a spracovanie dát o náhradných dieloch - IT podpora
• uzatváranie zmlúv s dodávateľmi a výhodnosť zmlúv
• prínosy optimalizácie zásob údržby


PREVENTÍVNA ÚDRŽBA


Prediktívna údržba sa dostáva do popredia medzi konvenčnými stratégiami údržby. Hlavnými hybnými faktormi sú výrazné úspory
prevádzkových nákladov, snaha o zvýšenie spoľahlivosti komplexných zariadení a taktiež rozvoj vstavaných systémov. Prediktívna údržba
je založená na trvalom sledovaní zariadení, vyhodnocovanie ich stavu a využíva metódy technickej diagnostiky a prognostiky.

Modul A Preventívna údržba

Mobirise Website Builder

PREVENTÍVNA ÚDRŽBA (2 dni)

• postavenie prediktívnej údržby medzi konvenčnými stratégiami údržby (preventívna a korektívna údržba)
• preventívna údržba - prediktívna údržba - proaktívna údržba
• prediktívna údržba - trvalé sledovanie zariadení
• prevádzkové náklady pri jednotlivých stratégiách údržby
• údržba podľa technického stavu zariadenia - CBM / CBS - condition based maintenance / service
• využívanie vstavaných nástrojov na trvalé sledovanie zariadení
• technická diagnostika a nástroje technickej prognostiky
• hodnoty parametrov technickej prognostiky - zvyšný čas prevádzkového života (RUL) a čas poruchy (TTF)
• prognostika - na základe údajov, - s použitím modelov, - založená na pravdepodobnosti
• analýza vývojových trendov a možnosť sledovania dát z prevádzky a údržby
• prednosti týchto metód a prediktívnej údržby 

Modul B Preventívna údržba 

Mobirise Website Builder

NÁSTROJE IMPLEMENTÁCIE PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY
(2 dni) 

• dataminingové prístupy pre optimálne plánovanie údržby strojov a zariadení v rámci technickej diagnostiky a prognostiky
• prístupy založené na klasifikácií, analýze dlžky života, predikciách časových radov a analýza sekvencií
• skórovanie súčiastok, rizikové kategórie
• softwary merania, úprava sekvenčných dát z čidiel
• možnosti a využitie termovízného merania v prediktívnej údržbe (termodiagnostika); kvalita elektriny, jej vplyv na poruchy, spotrebu a živostnosť zariadení (energodiagnostika); využitie analýzy vibrácií v údržbe a v diagnostike stavu výrobného zariadenia (vibrodiagnostika) a ďalšie - tribodiagnostika, defektoskopia atď.
• implementácia predikcií do praxe
• požiadavky na školenie operátorov údržby
• prediktívna údržba vo firme, východiská, kombinácia konvenčných stratégií údržby na pracoviskách s prediktívnou údržbou
• vypracovanie akčného plánu v podmienkach firmy a implementácia prediktívnej údržby na konkrétnom pracovisku / zariadení

Modul C 

Mobirise Website Builder

PROJEKT PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY (2 dni)

• prezentácia a výsledky riadenia prediktívnej údržby s požiadavkami výroby na pracovisku, konfrontácia výsledkov
• kontrolná inšpekčná činnosť metódami technickej diagnostiky na pracovisku
• analýza vývojových trendov na pracovisku
• implementácia predikcií do praxe
• prezentácia dát a návrhov technických prognostík
• porovnanie údajov s doteraz používanou stratégiou, vyhodnotenie výhodnosti z hľadiska prevádzkových nákladov, časových úspor, spoľahlivosti a životnosti
• záverečná prezentácia a diskusia 

PROGRAM TPM


Tréning je určený pre manažment, pre pracovníkov a špecialistov údržby a TPM, pre majstrov vo výrobe, pre výrob. plánovačov, pracovníkov technickej prípravy výroby, všetkých tých, ktorí sa aktívne podieľajú na výrobnom procese ako aj pre pracovníkov útvaru kvality a logistiky s cieľom zapojiť všetkých pracovníkov výroby a dielní do aktivít, ktoré smerujú k minimalizácií prestojov zariadení, minimalizácií nehôd a minimalizácií nepodarkov.

Modul A Program TPM 

Mobirise Website Builder

TPM AKO NÁSTROJ INTEGROVANEJ VÝROBY (2 dni)

• systémový prístup v údržbe, požiadavky kladené na údržbu ako pomocného procesu, definovanie základných ukazovateľov podporujúcich proces zlepšovania vo výrobnom procese z hľadiska zabezpečenia kvality, nové smery a trendy v údržbe, reálne dosiahnuté a implementované výsledky v iných firmách

• definícia TPM, charakteristika cieľov TPM, základné typy strát vzhľadom na efektívnosť zariadení, ukazovateľ OEE – celkovej efektívnosti zariadení, výpočet a využitie, sedem krokov autonómnej údržby

• stratégie údržby, terminológia podľa STN EN 13306, metóda analýzy kritičnosti zariadení (CA) ako metóda pre stanovenie optimálnej stratégie údržby, RCM a jej nástroje ako podpora TPM. Možnosti, spôsoby, príležitosti vzdelávania pracovníkov údržby. Praktické problémy údržby.

Modul B Program TPM

Mobirise Website Builder

BUDOVANIE TÍMU V ÚDRŽBE (2 dni)

Výkon výrobnej organizácie závisí na znalosti využiť potenciál pracovníkov a výrobných zariadení. Správne nastavený systém práce Vám pomôže využiť schopnosti a vedomosti všetkých pracovníkov s cieľom znížiť prestoje strojov a straty v ich využívaní. 

• využitie ľudských zdrojov pri dosahovaní výsledkov v údržbe
• motivácia pracovníkov v údržbe pri zavádzaní zmien a inováciách
• flexibilita pracovnej sily a jej využitie na jednotlivých pozíciách
• optimalizácia výkonov pracovníkov
• využívanie úsporných nápadov od pracovníkov
• vlastný a externí pracovníci
• optimalizácia počtu pracovníkov
• dielňa ako efektívny systém človek a stroj
• využitie  pracovníkov s cieľom znížiť prestoje strojov a straty
• ako zostaviť tím, nájsť správnych ľudí a podporiť synergiu tímu
• budovanie tímovosti, motivácie, dôvery a spolupráce skúsenosťami
• prepracovanie sa fázami rozvoja tímu
• zlepšovanie ako súčasť tímovej práce a budovanie tímu
• zásady tímovej spolupráce a umenie komunikácie. 

Modul C Program TPM

Mobirise Website Builder

OEE (CELKOVÁ EFEKTIVITA ZARIADENÍ) (2 dni)

Na školení sa naučíte cesty, ktorými je možné sa vydať pri zvyšovaní produktivity strojných zariadení. Získate ucelený prehľad o zvyšovaní produktivity strojného zariadenia od sledovania (OEE), cez odstraňovanie prestojov, elimináciu porúch (TPM) a znižovanie zoraďovacích časov (SMED).

• naučíte sa merať ukazovateľ OEE (výpočet, vyhodnocovanie, sledovanie)
• naučíte sa zlepšovať ukazovateľ OEE (rozbor príčin prestojov, nekvality, straty rýchlosti, definovanie nápravných opatrení a programu zvyšovania ukazovateľa)
• identifikujete základné straty vo výrobe
• oboznámite sa s metódami zvyšovania využitia strojov
• spoznáte princípy a ciele znižovania časov pri zoraďovaní (plytvanie a príčiny časových strát, metodika SMED)
• identifikujete príčiny strát pri zoraďovaní
• eliminácia porúch a metodika TPM
• zadefinujete projekt zvyšovania efektivity strojného zariadenia (definícia projektu, cieľa, tímu a strojného zariadenia, vyhodnocovanie prínosov)
• vyskúšate si praktickú realizáciu 

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024