NOVÉ.
CESTY.

NOVÉ 
POHĽADY.

Projektový manažment.
PROGRAM PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

PROGRAM PROJEKTOVÝ
MANAŽMENT BASIC

• Základy projektového manažmentuPROGRAM PROJEKTOVÝ
MANAŽMENT ADVANTAGE

• Základy projektového manažmentu
• Budovanie projektového tímu


PROGRAM PROJEKTOVÝ
MANAŽMENT PREMIUM

• Základy projektového manažmentu
• Budovanie projektového tímu
• Nástroje a techniky riadenia projektov
• Operatívne riadenie portfólia projektov

Nové projekty, nové výzvy. Nové cesty vedú k novým pohľadom a riešeniam. Rozvíjajte svoje projekty efektívne a účinne.
Inovácie a novátorské technológie tu máme dnes vďaka úspešným projektom, ktoré boli realizované.
Program Projektový Manažment sleduje efektívne riadenie projektov a ich dotiahnutie do úspešného konca.

Modul A

Mobirise Website Builder

ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

• čo je project management, príčiny zlyhania projektov
• on Time, on Spec, on Budget
• multigeneračné projekty
• úloha projektového leadra, životný cyklus projektu
• projektovým manažérom a projektovým leader
• ako vybudovať projektový tím
• vlastnosti projektového leadra
• planning, coordinating, follow up, indirect drive, report
• životný cyklus projektu - inicializácia, realizácia, ukončenie
• komunikácia v rámci projektového teamu

INICIALIZÁCIA I - stanovenie cieľov, vedieť plánovať, vedieť rešpektovať plánovanie z materskej spoločnosti, definícia požiadaviek, čo sa má urobiť v závode, rámec projektu, identifikácia a validácia požiadaviek, komunikácia na všetkých úrovniach (externé a interné tímy), komunikácia v rámci oddelení (logistika, kvalita, výroba) - zameranie sa na koordináciu, plánovanie a investičné rozhodnutia

INIZIALIZÁCIA II - plánovanie aktivít, ako využiť zdroje a existujúca štruktúra, definícia logických väzieb, identifikácia rizík, SWOT analýza, vytvorenie harmonogramu, Gantov časový diagram, metóda kritickej cesty, identifikácia a monitorovanie rizík, časová rezerva projektu a kritická cesta

REALIZÁCIA - špecifikácia a návrh riešení, testovanie a kontrola, zmenový manažment, riziká, kvalita, riešenie problémov, koordinácia multiprojektov, komunikácia v tíme a s okolím, riešenie konfliktov, interakcia s ostatnými - kolegovia, ako robiť indirect management (horizontálny), ako motivovať ľudí, reporting - zameranie sa na odchýlky

UKONČENIE - prezentácia výsledkov, akceptácia, hodnotenie projektu a členov tímu, uchovanie získaných poznatkov

Modul B

Mobirise Website Builder

BUDOVANIE PROJEKTOVÉHO TÍMU

Na tomto module sa zameriate na efektivitu svojho tímu, na rozpoznanie potrieb členov, na vytvorenie motivačného systému vášho tímu a na jeho rozvoj za účelom úspešného dotiahnutia vašich projektov.

Kompetencie projektového manažéra a typy projektových tímov
• kompetencie projektového manažéra a členov projektového tímu
• typy projektových tímov a ich formovanie
• schopnosť vytvoriť zo skupiny tím
• vplyv jednotlivých fáz vývoja tímu na výkon projektového tímu
• uplatnenie jednotlivých štýlov vedenia vo fázach vývoja tímu
• využitie znalostí situačného vedenia
• pochopenie významu tímových rolí a ich prínosy a úskalia pre fungovanie tímu
• zostavenie projektového tímu - tímové role

Nastavenie systému motivácie projektových tímov
• porozumenie motivácií a používanie motivácie pri budovaní a rozvoji členov tímu a tímu ako celku
• nastavenie motivačného systému na projektoch a uvedomenie si kľúčovej dôležitosti správneho nastavenia
• hierarchia potrieb, motivátori a demotivátori
• simulácia a motivácia vo väzbe na úlohy
• práca s postojmi a schopnosťami členov tímu

Rozvoj projektových tímov
• stanovenie efektívnych cieľov pri zadávaní úloh
• schopnosť efektívne poskytnúť motivujúcu spätnú väzbu a využitie koučovacieho prístupu pri dávaní spätnej väzby
• uvedomenie si významu dôvery a otvorenosti ako silného motivátora v projektovom tíme
• zadávanie úloh, pravidlá pri delegovaní, štruktúra efektívnej spätnej väzby, komunikácia, otvorenosť, vodcovstvo

Modul C

Mobirise Website Builder

NÁSTROJE A TECHNIKY RIADENIA PROJEKTOV

Zameriate sa na praktické znalosti všetkých fáz projektu a na túto fázu nadväzujúcich zmien v roli projektového manažéra v priebehu celého procesu. Svoje projektové myslenie vylepšíte tak, že Vás v budúcnosti žiadny projekt neprekvapí ale naopak príjemne vyzve k riešeniu. Zoznámite sa so životným cyklom projektu, rolou projektového manažéra a odnesiete si vlastný naplánovaný projekt.

• projektové riadenie ako štýl myslenia
• stratégie a projektové riadenie
• projektové riadenie vo vzťahu k procesnému riadeniu
• životný cyklus projektu
• spôsoby organizácie v projektovom riadení
• plánovanie projektu
• rola projektového manažéra a predpoklady pre jej naplnenie
• význam riadenia rizík a zmien
• kritické miesta v projektovom manažmente
• prípadová štúdia - návrh projektu 

Modul D

Mobirise Website Builder

OPERATÍVNE RIADENIE PORTFÓLIA PROJEKTOV

Ako vedúci pracovník poverený riadením projektov a za riadenie portfólia projektov rozšírite svoje znalosti a schopnosti vytvárať vhodné prostredie pre riadenie projektov v organizácií. Získate konkrétne poznatky o tom, aké sú konkrétne praktické kroky pri operatívnom riadení portfólia projektov.

• dynamika projektového portfólia
• kľúčové princípy manažmentu zdrojov v multiprojektovom prostrdí
• projektové kancelárie a kompetenčné centrá projektového riadenia
• podpora manažmentu portfólia zo strany materskej organizácie
• nástroje operatívneho riadenia projektov
• operatívne riadenie rizík 

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024