NAPREDOVANIE.    
PROSPERITA.    
RAST.
    
 

     

PERSONÁLNY MANAŽMENT (HR)

HR PROGRAM 3

• Vzdelávanie, talent manažment
• Výber a nábor zamestnancov
• Odmeňovanie zamestnancov


HR PROGRAM 5

• Vzdelávanie, talent manažment
• Výber a nábor zamestnancov
• Diagnostické metódy v HR
• Odmeňovanie
• Personálny audit

HR CONTROLLING

• Plánovanie HR controllingu
• Nástroje HR controllingu
• HR ukazovatele
• Zvyšovanie efektivity

HR PROGRAM (3 + 5)


Ako zvýšiť prestíž personálneho útvaru? Ako najefektívnejšie osloviť ideálneho zamestnanca? Ako optimalizovať systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov? Ako zvoliť vyváženú skladbu benefitov a nastaviť ich optimálnu nákladovosť? Ako merať tímový a individuálny výkon? Ako odhaliť talentovaných kolegov? Nielen na tieto otázky dostanete odpoveď na vzdelávacom cykle pre HR manažérov a špecialistov. Kurz je tvorený v súlade s vysokými nárokmi nadnárodných korporácií a zahraničných investorov. Kurz sme doplnili novými modulmi a témami Diagnostické metódy v HR a Personálny audit.

Modul A - HR Program

Mobirise Website Builder

VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV, TALENT MANAŽMENT (2 dni)

VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV, ako získať podporu pre vzdelávanie zamestnancov u vedenia spoločnosti, zdôvodnenie investícií do rozvoja zamestnancov, chyby pri identifikácií vzdelávacích potrieb, definícia cieľových skupín vzdelávania, otvorené a in-house tréningy, e-learning, ako zaistiť pridanú hodnotu vzdelávania a rozvoja, inšpirácie z celosvetových prieskumov, doporučené aktivity pre zlepšenie procesu vzdelávania, hodnotenie a meranie efektivity vzdelávania a vynaložených investícií, minimalizácia rizikových faktorov a bariér hodnotenia, hodnotenie dopadu vzdelávacích programov do firemnej praxe, sledovanie nákladov vzdelávacieho procesu - HR Scorecards, riadenie výkonnosti.

TALENT MANAŽMENT A NÁSTUPNÍCTVO, plánovanie a príprava manažérskych talentov, prečo zavádzať talent manažment, audit, vytipovanie a rozvoj talentov, dlhodobé kariérové plánovanie, budovanie systému prípravy budúcich leadrov, identifikácia kľúčových pozícií od nižších úrovní riadenia, zaistenie podpory zo strany top manažérov, vytvorenie skupiny talentovaných (Talent Pool), rozvoj vodcovských zručností, ako si udržať lojalitu talentovaných zamestnancov, zladenie pracovnej klímy s talentovanými zamestnancami, kariéra talentovaného zamestnanca, monitorovanie programu riadenia talentov.

Modul B - HR Program

Mobirise Website Builder

RECRUITMENT, VÝBER A NÁBOR ZAMESTNANCOV
(2 dni)

Akú stratégiu zvoliť pri nábore, aké sú top výberové kritériá a náborové metódy, plánovanie náboru a výberu, interný nábor a ich väzba na talent manažment, personálny marketing, výhody a nevýhody personálnych agentúr, executive search, assessment centrá, simulácia a vytváranie prípadových štúdií, psychologické testy, výbery zamestnancov firemnou kultúrou, interview skills, príprava na pohovor a stanovenie kritérií v súlade s obsadzovanou pozíciou, rola pohovorujúceho, postup efektívneho pohovoru, ako sa pýtať a ako si overiť znalosti kandidátov.

Modul C - HR Program

Mobirise Website Builder

DIAGNOSTICKÉ METÓDY V HR (2 dni)

Princípy využitia diagnostických metód, rozbor profesného životopisu, vedenie výberového pohovoru, testy, dotazníky, projektívne metódy, ako sa odborne pripraviť na testovanie, osobné charakteristiky (atapdabilita, otvorenosť, kreativita, strategické myslenie, dominancia, rozhodovanie, ...), sociálne charakteristiky (odolnosť voči stresu, umenie improvizovať, empatia, komunikačné schopnosti, organizačné schopnosti, ...), profesné charakteristiky (vodcovské, komunikatívne, riadiace, koordinačné, karierové, ...), workshop.

Modul D - HR Program

Mobirise Website Builder

PROFESIONÁLNE SYSTÉMY ODMEŇOVANIA A MOTIVOVANIE (2 dni)

Väzby odmeňovania na ostatné HR procesy, analýza a kategorizácia, odmeňovanie špeciálnych skupín, tvorba systému výkonového odmeňovania, variabilné odmeňovanie zamestnancov, špecifiká merania výkonu v jednotlivých oblastiach (výroba, administratíva, obchod, logistika,...), ukazovatele merania výkonu jednotlivca, hodnotenie účinnosti odmeňovania, zamestnanecké výhody a ich interná komunikácia, optimálny mix mzdy a benefitov v motivačnom odmeňovacom systéme , implementácia benefitného systému, kritéria výberu benefitov a ich optimálny počet, budúce trendy benefitov, kedy je motivácia účinná, prečo často nefungujú dotazníky, motivácie špecifických skupín, prípadová štúdia z praxe.Modul E - HR Program

Mobirise Website Builder

PERSONÁLNY AUDIT (2 dni)

Výber vhodných techník a metodík pre prípravu auditu (dotazníky, podklady pre riadené rozhovory, zber potrebných informácií), priebeh personálneho auditu (objektivita, nestrannosť, prístup, záznamy), objektívne vyhodnocovanie zistení v rámci personálneho auditu (prehľadná interpretácia s cieľom vyhľadávať súvislosti, odhaľovať alebo stanovovať trendy), prejednanie výsledkov personálneho auditu a prijatie účinných opatrení. 

HR CONTROLLING


Dobre nastaveným HR controllingom ľahšie dosiahnete stabilný kmeň zamestnancov, optimalizáciu personálnych
nákladov a benefitov, zvýšenú úroveň poznatkov a celkové lepšie využitie potenciálu vašich zamestnancov.

Modul A - HR Controlling

Mobirise Website Builder

POSTAVENIE HR CONTROLLINGU, PLÁNOVANIE (1 deň)

• základy HR controllingu - HR controlling v organizačnej štruktúre
• posilnenie strategického významu manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu
• ako sa naučiť realizovaťcontrollingový prístup pre oblasť ľudských zdrojov
• plánovanie HR controllingu vo firme
• procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojov

Modul B HR controlling

Mobirise Website Builder

NÁSTROJE HR CONTROLLINGU A PERSONÁLNE NÁKLADY (1 deň)

• HR controlling v rámci controllingu firmy
• práca s personálnymi štatistikami a ukazovateľmi
• zabezpečenie údajov prostredníctvom dotazníkov 
• audit riadenia ľudských zdrojov, personálne audity a analýzy
• personálne náklady
• personálny controlling a náklady
• ako plánovať a optimalizovať personálne náklady
• ekonomická analýza a HR
• práca s personálnym rozpočtom
• efektivita HR procesov a ich analýza
• implementácia personálneho controllingu

Modul C - HR Controlling

Mobirise Website Builder

HR UKAZOVATELE (1 deň)

• strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie
• HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard
• zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI
• kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov
• ako na nastavenie a tvorbu HR ukazovateľov
• HR ukazovatele strategické, HR ukazovatele procesov a činností
• voľba KPI a rozpoznanie kľúčových ukazovateľov
• využitie Balanced Scorecard v optimalizácií personálneho manažmentu
• využitie a vývoj vlastného systému Benchmarkingu personálnej práce
• prepojenie HR KPI s HR stratégiou a využitím benchmarkingových dát

Modul D - HR Controlling

Mobirise Website Builder

ZVYŠOVANIE EFEKTIVITY A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV
 (1 deň)

• manažérsko-personálny audit
• zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov - hodnotenie
výkonu zamestnancov
• účinné riadenie personálnych nákladov a ich optimalizácia (plánovanie, nábor a výber, riadenie pracovného výkonu, odmeňovanie a zamestnanecké výhody, vzdelávanie)
• hodnotenie investícií do náborov a ich kľúčové ukazovatele
• controlling personálneho rozvoja
• manažérska inventúra a kvalita organizácie
• kvalifikačná úroveň organizácie a učenie sa rastu
• vyhodnotenie účinnosti vynaložených investícií do vzdelávania
• hodnotenie výkonnosti zamestnancov a výkonnosti organizácie
• produktivita práce v kontexte HR Scorecard a riadenia ľudských zdrojov.

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024