PROGRAMY MANAŽMENT NÁKUPU

MANAŽMENT NÁKUPU 3

•  Nákupný marketing
•  Audit a hodnotenie dodávateľov
•  Vyjednávanie
MANAŽMENT NÁKUPU 5

•  Nákupný marketing
•  Audit a hodnotenie dodávateľov
•  Vyjednávanie
•  Nákupný controlling
•  Optimalizácia vzťahov s dodávateľmi


MANAŽMENT NÁKUPU 7

•  Nákupný marketing
•  Audit a hodnotenie dodávateľov
•  Vyjednávanie
•  Nákupný controlling
•  Optimalizácia vzťahov s dodávateľmi
•  Zvyšovanie výkonnosti dodávateľa
•  Strategický nákup


Vďaka týmto programom získate jasný a praktický návod ako vyjednávať o cenách a podmienkach,
ako zvýšiť svoj výkon vďaka schopnosti odhaľovať triky predajcov. Kurzy sú vhodné pre tých, pre koho sú dôležité vzťahy
s dodávateľmi a  zaujíma ich, ako optimalizácia vzťahov môže dopomôcť k zníženiu nákladov a zvýšiť konkurenčnú
výhodu nielen znižovaním ceny, ale hodnotením všetkých vstupných parametrov nakupovaných produktov.

Modul A

Mobirise Website Builder

NÁKUPNÝ MARKETING (2 dni)

Nákupný marketing je súhrn všetkých činností, ktoré súvisia s obstaraním materiálu. Pri výbere dodávateľov vychádzame z prieskumu trhu, pričom vstupujeme do obchodného vzťahu so zámerom získať čo najlepšie podmienky.

• nákupné stratégie a nákupný marketing
• základy efektívneho riadenia vzťahov s dodávateľmi
• organizovanie nákupu v priemyselných podnikoch
• stratégie nákupných činností
• umiestnenie nákupu v organizačnej štruktúre podniku
• možnosti outsourcingu nákupu
• úroveň dodávateľsko-odberateľských služieb
• vznik a riadenie dodávateľských reťazcov
• nové trendy v nákupnom manažmente

Modul B

Mobirise Website Builder

AUDIT, HODNOTENIE A VÝBER DODÁVATEĽOV (2 dni)

Hodnotenie dodávateľov patrí medzi kľúčové nástroje a stratégie nákupu. Dozviete sa aké metódy hodnotenia dodávateľov používajú najčastejšie, ktoré sú najefektívnejšie a najjednoduchšie. V druhej časti tréningu si vyskúšate hodnotiť dodávateľa zo svojho podniku jednou z metód, ktorú sa naučíte na tréningu.

Hodnotenie dodávateľov - základ efektívneho riadenia vzťahov s dodávateľmi, organizovanie nákupu, stratégie nákupných činností, umiestnenie nákupu v organizačnej štruktúre podniku, možnosti outsourcingu nákupu

Hodnotenie potencionálnych a prehodnotenie súčasných dodávateľov - prieskum nákupného trhu a analýza informácií o dodávateľoch, výpočet rizika dodávok od dodávateľa, úroveň dodávateľsko-odberateľských služieb, vznik a riadenie dodávateľských reťazcov, prípadová štúdia

Hodnotenie konkrétneho dodávateľa - audit dodávateľa, výber parametrov hodnotenia, analýza výkonnosti dodávateľa hodnotenie s využitím ukazovateľov výkonnosti, maticová metóda hodnotenia, hodnotenie pomerovými ukazovateľmi, SES (Supplier Evaluation System) - nástroj na hodnotenie dodávateľov, výstupy z hodnotenia dodávateľa a jeho nadväznosť na systémy ISO

Perspektívy vývoja vzťahov s dodávateľmi - integrácia dodávateľa k odberateľovi, stály dohľad odberateľa, prepojenosť na IS dodávateľa

Modul C

Mobirise Website Builder

VYJEDNÁVACIE TAKTIKY
(... A PROFESIONÁLNE VEDENIE NÁROČNÝCH ROZHOVOROV PRE NÁKUPCOV) (2 dni)

Vyjednávacie taktiky pre nákupcov Vás prevedie analýzou vlastného nákupného správania čím zvýšite šancu naďalej udržať a získať spoľahlivých dodávateľov - partnerov. Dozviete sa, ako je možné zvýšiť efektivitu nákupného správania pomocou prípravy a plánu úloh, naučíte sa odhaľovať triky predajcov a získate návod pre vyjednávanie o cenách a podmienkach.

NASTAVENIE MYSLE NÁKUPCU
• ako efektívne vyjednávať o cenách a podmienkach
• kvalita, servis, hodnota
• schopnosť nákupcu posúdiť optimálnu variantu pre firmu
• rozoznanie seriózneho partnera od ostatných
• odhalenie trikov predajcov a význam prieskumu trhu
• význam pozitívneho nastavenia nákupcu
• hľadanie partnerov namiesto nepriateľov

VOĽBA STRATÉGIE A TAKTIKY
• stratégie a triky profesionálneho nákupného jednania
• zlepšovanie podmienok bez straty vo výkone dodávateľa
• špeciálne dotazovacie techniky
• metóda aktívneho počúvania pre nákupcov
• ako oddeliť pozície a záujmy
• ako výstižne formulovať svoje predstavy

PRIEBEH VYJEDNÁVANIA
• ako úspešne riadiť priebeh jednania, reagovať na útoky, ostať stabilný profesionálne aj emočne
• ako vaše myslenie a postoje ovplyvňujú priebeh jednania
• dôležitosť prípravy, plánovania a stanovenie zámerov
• ako určovať pozitívnu atmosféru pri jednaní
• ako správne využiť otázky
• ako reagovať na výhovorky
• prezentácia a práca v skupinách
• nácvik vyjednávania v závislosti od postavenia na trhu (monopol, trhový vodca, nasledovník, ...) 

Modul D

Mobirise Website Builder

NÁKUPNÝ CONTROLLING (2 dni)

Dozviete sa, ako pomocou kontrolných mechanizmov znižovať nákupné náklady a zoznámite sa s využitím výsledkov controllingu pre efektívne plánovanie. Aké stratégie sa osvedčia? Znižovať náklady za každú cenu? Dokedy sa oplatí "tlačiť" na dodávateľov?

• ako účinne riadiť náklady na nákup
• permanentný tlak na znižovanie nákladov
• ako sa zmenilo postavenie nákupu z hľadiska výdavkov
• nákupný controlling a jeho využitie pre plánovanie
• štruktúra nákladov na nákup a ich krytie
• odhaľovanie príčin chýb v oblasti nákupu 
• typy controllingových ukazovateľov 
• stanovenie ukazovateľov výkonnosti sily a efektivity nákupu,
• hodnotovo-orientované ukazovatele,
• plánovaná a skutočná cena
• kvalita tovaru, termíny, spoľahlivosť dodávateľa
• výberové konanie a minimalizácia rizík a nákladov
• meranie a vyhodnotenie logistických nákladov

Modul E

Mobirise Website Builder

OPTIMALIZÁCIA DODÁVATEĽSKO-ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOV (2 dni)

Udržiavanie dobrých vzťahov s dodávateľmi vedie k zníženiu procesných nákladov a integrácii ďalších kľúčových kompetencií vo vašej oblasti. Zistíte, pomocou akých stratégii môžete vybudovať dobré vzťahy s dodávateľmi a ako optimalizácia vzťahov s dodávateľmi môže znížiť logistické náklady. Naučíte sa využívať pooling nákupu k vyhľadávaniu dodávateľov a k optimalizácii obchodných podmienok.

• stratégie budovania dobrých vzťahov s dodávateľmi
• pooling nákupu pri vyhľadávaní dodávateľov
• ako optimalizáciou vzťahov s dodávateľmi znížiť logistické náklady
• zlepšovanie vzťahov s dodávateľmi a znižovanie procesných nákladov
• zladenie sourcingových konceptov s podnikovými stratégiami
• vaše kľúčové kompetencie a hranice outsourcingu
•  nástroje e-procurementu
• najčastejšie kritické miesta nákupného procesu
• nákupné riziká a ich znižovanie
• hodnotenie ponúk a ako sa "brániť" fintám obchodníkov
• ako odhaliť cenovo nevýhodné ponuky navýšené o sprostredkovateľské provízie
• zvýšenie efektivity a kontroly nákupu pomocou merateľných cieľov a KPIs
• nastavenie a kaskádovanie nákupných cieľov a KPIs v súlade s cieľmi spoločnosti
• sledovanie výkonnosti nákupu pomocou KPIs tracking a routine manažmentu

Modul F

Mobirise Website Builder

IDENTIFIKÁCIA OBLASTÍ ZLEPŠENIA A ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI DODÁVATEĽOV (2 dni)

Budete hľadať potenciál na zvyšovanie efektívnosti nákupov vo vašej firme a tiež u dodávateľov. Naučíte sa jednoduché metódy, ktorými ľahko budete vedieť identifikovať skrytý potenciál na zvýšenie efektivity nákupných činností a vzťahov s dodávateľmi.

•  stratégie budovania dobrých vzťahov s dodávateľmi
•  pooling nákupu pri vyhľadávaní dodávateľov
•  stanovenie ukazovateľov výkonnosti pre sledovanie sily a efektivity nákupu
•  zvýšenie efektivity a kontroly nákupu pomocou merateľných ukazovateľov a KPI
• identifikácia potenciálu možného zlepšenia
• overenie použiteľnosti postupov pre nákupné procesy 
• SWOT analýza nákupu a nákupného oddelenia
•  ABC analýza komodít a dodávateľov
•  komoditná matica
•  identifikácia, kvantifikácia a štrukturalizácia kľúčových komodít (materiál, subdodávky, energie,...)
•  segmentácia dodávateľského trhu

Modul G

Mobirise Website Builder

STRATEGICKÝ NÁKUP (2 dni)

Kvalitne riadený a pravidelne kontrolovaný dodávateľsko-odberateľský vzťah znižuje riziko "nepríjemných prekvapení" a náklady súvisiace s častými zmenami dodávateľov. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ktoré sú na partnerskej úrovni sa vyznačujú tým, že sa o úspory vyplývajúce z efektivity vzájomne delia obidve strany.

• riadenie dodávateľských vzťahov v rámci celej organizácie
• optimalizácia nákupu a  znižovanie nákladov
• efektívne nastavenie dodávateľského reťazca
• znižovanie náhodného nákupu
• dlhodobé orientované riadenie dodávateľov v porovnaní s nástrojmi zaisťujúce rýchle dosiahnuteľné úspory
• strategické využívanie vzájomných synergií medzi spoločnosťou a dodávateľom
• konsolidácia a prioritizácia dodávateľov
• nastavenie a sledovanie výkonnostných ukazovateľov
• úspory vyplývajúce z dlhodobo nižších cien
 

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024