VIDIEŤ 
ZNAMENÁ 
VEDIEŤ.
Manažment
výroby.

MANAŽMENT VÝROBY

PROGRAM
MANAŽÉR VÝROBY

• Základy výroby, Výrobné plánovanie
• Lean Six Sigma
• Zvyšovanie produktivity


PROGRAM
LEAN MANAŽMENT

• Lean I.
• Lean II.PROGRAM
PROCESNÝ MANAŽMENT

• Riadenie a analýza procesov
• Optimalizácia procesovPROGRAM MANAŽÉR VÝROBY


Priemyselné podniky musia naďalej usilovať o zefektívnenie svojich výrobných procesov tak, aby obstáli v náročných podmienkach
ekonomickej spolupráce v EÚ. Zameranie kurzu je praktické a ponúka ucelený komplex manažmentu výroby s dôrazom na plánovanie,
riadenie, nákladovosť a produktivitu. Kurz bol tvorený v súlade s požiadavkami nadnárodných výrobných korporácií.

Modul A Manažér výroby 

Mobirise Website Builder

ZÁKLADY MANAŽMENTU VÝROBY, PLÁNOVANIE VÝROBY (2 dni)

• výrobný proces, výrobková stratégia, výrobný program,
• typy výrobných systémov,
• životný cyklus výrobkov, inovácia výrobku a výrobného procesu,
• spôsoby riadenia výrobných procesov, základné typy procesov,
• vývoj, zavádzanie a proces tvorby nových výrobkov 

• hierarchia plánovania výrobného procesu
• hlavný výrobný plán, strategické a dlhodobé plánovanie výroby
• materiálová a kapacitná bilancia,
• operatívny manažment
• výrobné rozvrhovanie
• trendy v plánovaní a riadení výroby APS/SCM
• systémy typu push (MPR I, MRP II, OPT, DBR,...)
• systémy typu pull (JIT, MRP III, KANBAN, ...)
• rozvrhovacie algoritmy
• simulácia a kapacitný manažment, simulácia ako nástroj pre plánovanie a rozvrhovanie výroby,

Modul B Manažér výroby

Mobirise Website Builder

LEAN SIX SIGMA (2 dni)

• zlepšovanie cez odstránenie plytvania
• štíhla podnikateľská kultúra, princípy úspor a formy plytvania 
• lean production, nástroje lean (TPM, 5S, rapid setup, ...),
• mapovanie toku hodnôt v podniku,
• cesta k plynulému toku vo výrobe,
• fraktalizácia výroby,
• stratégia six sigma, DMAIC 
• six sigma projekty, finančného prínos, spokojnosť zákazníka,
• six sigma „hráči“ (GB, YB, BB) 

Modul C Manažér výroby

Mobirise Website Builder

ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV (2 dni)

• analýza stavu produktivity v podniku
• identifikácia zdrojov a možností pre zvyšovanie produktivity práce
• rozumieť efektívnosti, hodnote a produktivite
• produktivita - základný cieľ podniku a cesty ako ho dosiahnuť
• ako prebieha hodnoto-tvorný proces podniku
• meranie produktivity práce a možnosti jeho zvyšovania
• inovácia, racionalizácia, hodnotová analýza

LEAN MANAŽMENT


Kurz poskytuje účastníkom poznatky z lean manažmentu a rozvoj výrobného systému podniku spolu s princípmi štíhleho myslenia.
Štruktúra kurzu je v súlade s pyramídou LEAN. Prvý modul je zameraný na základné nástroje lean manažmentu, druhý modul na pokročilé nástroje. 

Modul A Lean management

Mobirise Website Builder

LEAN I. (2 dni)

Value Stream Maping (VSM) - procesy zvyšujúce / znižujúce hodnotu, materiálový vs. informačný tok, mapa o procesoch, kreslenie súčasného stavu, revízia mapy súčasného stavu - identifikácia nadprodukcie, udržiavanie mapy budúceho stavu, implementácia do jednotlivých krokov

5S - zmysel 5S na pracovisku, fázy implementácie 5S, úžitok tejto metódy na vlastnom pracovisku, organizácia, systematizácia, poriadok, štandardizácia a disciplína vypovedajú o firme ako o efektívnom riadenom celku,

5 WHY - jeden zo základných nástrojov zlepšovania procesov, kedy použiť 5 Why, podstata metódy 5 krát prečo, správne kladenie otázok, úroveň problémov, úroveň protiopatrení, riešenie aktuálnych problémov z praxe

SPAGHETTI DIAGRAM - identifikácia plytvania pomocou Spaghetti diagramov (Point-to-Point flow chart), grafické znázornenie pohybov, možnosti využitia Spaghetti diagramu, identifikácia plytvania v lay-oute, optimalizácia prepravy, komunikácie, alokácie zdrojov 

Modul B Lean management 

Mobirise Website Builder

LEAN II. (3 dni)

Kaizen / Continous improvement - systém neustáleho zlepšovania, inovácia a Kaizen, organizovanie udalosti Kaizen, vytváranie zlepšovateľských tímov, metódy používané pri neustálom zlepšovaní, implementačný plán projektov Kaizen, implementácia v prevádzke, merítka výkonnosti (celková výkonnosť, prevádzková výkonnosť)

POKA-YOKE - Poka-Yoke - stavebný kameň výrobných systémov, nastavenie štíhlych a synchronizovaných procesov, transparentnosť vs. predimenzovaný inžiniering, druhy Poka-Yoke, nulová stratégia, prerušenie reťazca príčin, bezpečné zamedzenie chyby, systematický rozvoj Poka-Yoke, FMEA a riešenie problémov

SMED - Single Minute Exchange of Dies - výpočet dĺžky changeoveru, postup eliminácie času prerábky, výber vhodného changeoveru pre projekt SMED (Pareto analýza na linke), porovnanie pracovných tímov, mapovanie reálneho procesu a analýza changeoveru, identifikácia interných a externých časov pretypovania, transformácia interných časov na externé, doľadenie

Vizuálny manažment / Visual Management - vidieť - vedieť, účel vizuálneho manažmentu, využívanie vizuálneho manažmentu každý deň v prevádzkach, čo vizualizovať (rozdiel v produktivite, výkonnosť pracovníkov, OEE, prestoje, počet vyrobených NIO dielov, zásoby, rozpracovanú výrobu, usporiadanie pracovísk, bezpečnostné predpisy, informácie pre pracovníkov, ...)

Process / Value Analysis - pomáha pochopiť, zlepšiť a riadiť procesy v organizácií; vstupy, výstupy, potreba zdrojov, dôvody analýzy procesov: popis , riadenie a automatizácia, zlepšovanie a optimalizácia a analýza procesov, procesná mapa, hodnotová analýza - procesy pridávajúce (VA) a nepridávajúce hodnotu (NVA), procesy pridávajúce hodnotu (VE), redukovanie NVA a VE 

PROCESNÝ MANAŽMENT


Na tomto kurze sa naučíte plánovať, riadiť, hodnotiť, optimalizovať a kontrolovať vaše procesy v závode, ako aj zlepšovať tvorbu hodnôt
 v procesoch a tým zvyšovať vašu konkurencieschopnosť a zvyšujúce sa požiadavky vašich zákazníkov. Kurz je zameraný na analýzu a zlepšovanie procesov,na zavádzanie a nábeh nových projektov, na neustále zlepšovanie a na využívanie lean princípov v procesoch zlepšovania.

Modul A Procesný manažment

Mobirise Website Builder

RIADENIE A ANALÝZA PROCESOV (2 dni)

Na tomto module sa zameriate na výhody procesného prístupu a procesného riadenia v organizácií, pričom dôraz budete klásť na kostru procesov v organizácií - na výrobný proces. Zameriate sa na metódy riadenia procesov a na správne nastavenie procesov.

• podstata a princípy procesného riadenia, jeho výhody, nevýhody
• riadenie procesov (BCM, BPM, 6 Sigma, PDCA cyklus, DMAIC, SPC, TQM)
• analýzy výrobných metód
• layout s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok (metódy Hoshin, 5S, SMED, MTS)
• analýza činnosti strojov a liniek, koordinácia, monitoring
• vyhodnocovanie procesu výroby, časové a pohybové štúdie s cieľom neustáleho zlepšovania
• nástroje pre tvorbu procesných modelov (SIPOC)
• identifikácia procesov v známom i neznámom prostredí
• vstupy, výstupy, role v procesoch
• kontrolné plány nových a existujúcich projektov
• analýza nepodarkovosti a riešenie problémov, analýza príčin poruchovosti výroby
• integrácia výrobných procesov do produkcie
• analýza FMEA, aplikácia LEAN princípov 

Modul B Procesný manžment

Mobirise Website Builder

OPTIMALIZÁCIA PROCESOV (2 dni)

Na tomto module sa zoznámite s nástrojmi optimalizácie procesov, ich analýzou, vizuálnou prezentáciou a metódami zlepšovania procesov. Zameriate sa na tú časť optimalizácie procesov, ktorá zahŕňa improvement a redesign a na priebežné zlepšovanie - continuous improvement.

• procesná mapa a jeho interpretácia
• metódy optimalizácie a zlepšovania procesov - základne princípy optimalizácie, metódy lean, pridaná hodnota, 7 typov plytvania, teórie obmedzení, 5 Why´s, Fishbone diagram, 6M, VSM
• princípy neustáleho zlepšovania - continuous improvement
• modelový príklad
• zavádzanie nových projektov do výroby a vytváranie časových plánov
• vytváranie layoutov (haly, sklady, administratívne priestory)
• príprava technickej a technologickej dokumentácie pre nové a existujúce projekty
• metódy vyhodnocovania a hľadanie riešení
• implementácia zákazníckych požiadaviek
• zlepšovanie produktivity, efektívnosti a ergonómie pracovných postupov, pracoviska a strojného zariadenia