BETTER.
CHEAPER.
FASTER.

Logistika.PROGRAMY MANAŽMENT LOGISTIKY


PROGRAM LOGISTIKA 3

•  Základy logistiky
•  Riadenie zásob
•  Výrobná logistika
PROGRAM LOGISTIKA 5

•  Základy logistiky
•  Riadenie zásob
•  Výrobná logistika
•  7S, Lean, Flexibilita
•  Logistický audit


PROGRAM LOGISTIKA 7

•  Základy logistiky
•  Riadenie zásob
•  Výrobná logistika
•  7S, Lean, Flexibilita
•  Logistický audit
•  Riadenie logistických projektov
•  KPI v logistike

Programy logistiky pozostávajú z modulov, ktoré sú zamerané na oblasti logistického reťazca podniku s cieľom poskytnúť komplexné
 poznatky pre manažérov a špecialistov. Zameranie a odovzdávané poznatky a skúsenosti sledujú súčasnú vysokú náročnosť organizácie logistiky v nadnárodných korporáciách.  Vyberať si môžete zo siedmych modulov, ktorých popis nájdete nižšie.

Modul A

Mobirise Website Builder

ZÁKLADY LOGISTIKY (2 dni)

Logistický reťazec zabezpečuje plynulý beh výrobného procesu a je viazaný na vznik logistických nákladov, ktoré je potrebné sledovať, vyhodnocovať a ovplyvňovať, pretože ovplyvňujú hospodárenie podniku a tvorbu zisku. Využívaním nástrojov a metód sa z nížia nielen logistické náklady, ale prispejú k celkovej zmene organizácie procesov v podniku.

• definícia logistiky, jeho vysvetlenie a organizačné začlenenie v dodávateľskom reťazci
• logistický reťazec, jeho náklady a doba logistického reťazca,
• logistická typológia výroby
• bod rozpojenia objednávkou zákazníka
• materiálový manažment – prehľad (stanovenie zásob,  zásobovacie stratégie, systémy dodávok v nadväznosti na výrobu, skladové hospodárstvo)
• fyzická distribúcia – prehľad (externé a interné toky, činnosti fyzickej distribúcie, distribučné kanály a ich výber)
• doprava – prehľad (význam dopravy, prehľad nákladov,  hodnotenie prepravcov, kritéria výberu prepravcov)
• informačné zabezpečenie (výber, posúdenie, implementácia a hodnotenie logistického informačného systému) 

Modul B

Mobirise Website Builder

RIADENIE ZÁSOB (2 dni)

Objem finančných prostriedkov, ktoré viažeme v zásobách, ovplyvňuje finančné riadenie podniku a plynulosť výroby. Tréning je zameraný na znižovanie hladín zásob, na zvyšovanie rýchlosti ich obrátky, na znižovanie nákladov na zásoby a na zvyšovanie schopnosti zvládať variabilitu výroby a dopytu.

• zvládanie variability správania dopytu
• znižovanie zásob a zvyšovanie rýchlosti ich obrátky
• stanovenie priemernej zásoby
• metódy riadenia EOQ
• analýza ABC
• portfóliová analýza
• metóda MINI-MAXI, stanovenie poistných zásob • KANBAN
• optimálna veľkosť dávky • plán zásobovacích činností
• vplyv neistoty na stav zásob
• súvislosť medzi obratom, skladom a frekvenciou obratu
• znižovanie logistických nákladov za podpory controllingu
• vyhodnotenie výkonnosti procesov
• odhalenie neefektívnej časti logistických procesov
• zviditeľnenie logistických nákladov
• znižovanie nákladov na udržanie zásob
• ukazovatele úrovne riadenia zásob, miera obratu a rentability
• riešenie prípadových štúdií na riadenie zásob z praxe 

Modul C

Mobirise Website Builder

VÝROBNÁ LOGISTIKA (2 dni)

Zoznámite sa s metódami výrobnej logistiky a so systémami plánovania výrobného procesu. Obsahom tréningu sú plánovacie metódy, ktoré sledujú minimalizáciu nákladov, dodržanie termínu zákaziek, zmenšenie priebežných dôb, zníženie rozpracovanosti výroby, zníženie objemu zásob a zvýšenie efektívnosti a flexibility výrobného procesu.

• štruktúra výrobnej logistiky
• hierarchie plánovania výrobného procesu a ich ciele
• agregované, kapacitné a operatívne plánovanie
• výrobné rozvrhovanie
• väzby agregovaného plánovania a zákazková logistika
• princípy a generácie plánovania a riadenia výroby
• plánovacie riadiace úrovne
• systémy plánovania a riadenie výroby
• systémy "Push" (MRP I, MRP II, DBR, OPT, BOA)
• systémy "Pull" (JIT, MRP III, KANBAN, CONWIP)
• navrhovanie a realizácia logistického systému
• riadenie rozpracovanej výroby
• riadenie technologických a kapacitných kooperácií
• koncept JIT a KANBAN
• koncept úzkych miest (TOC), pokročilé plánovanie (APS)
• algoritmy rozvrhovania výroby
• špecifiká plánovania a riadenia diskrétnej a procesnej výroby
• heuristický algoritmus 

Modul D

Mobirise Website Builder

7S, LEAN, FLEXIBILITA (2 dni)

Zaujíma vás zefektívnenie vašich logistických procesov? Zaujímajú vás najnovšie trendy použitia lean princípov v logistike? Tréning je určený pre tých, ktorí chcú zefektívniť logistické procesy. Účastníci si osvoja, ako je možné udržateľne a dlhodobo zlepšiť fungovanie podniku s cieľom zachovať optimálne náklady a čo najviac maximalizovať pridanú hodnotu z pohľadu zákazníka. Interaktívnou formou si rozšírite cez prípadové štúdie, hrané filmy, praktické príklady a súťažné hry svoje doterajšie poznatky.

•  lean v logistike, úloha a aktuálnosť lean,
• „7S“ v logistike ( správny -produkt, -zákazník, -množstvo, -kvalita, -miesto, -čas, -cena)
• optimalizácia výkonnosti
• čo je plytvanie, celkový proces, vyvarovanie sa chýb,
• 5S, push and pull, Kanban, Milkrun, VSM, VSD, neustále zlepšovanie,
• analýzy hodnotovotvorného procesu v logistike pomocou príkladov,
• „všetko sa dá zdokonaliť“ - ale ktoré techniky je potrebné použiť v konkrétnych prípadoch?
• úspešnosť a neúspešnosť pri implementácií lean princípov,
• spoločné riešenie prípadových štúdií a problémov podnikov jednotlivých účastníkov

Modul E

Mobirise Website Builder

LOGISTICKÝ AUDIT (2 dni)

Cieľom interného logistického auditu je odhaliť problémové oblasti, v ktorých má prebiehať zlepšovanie v budúcnosti. Identifikuje skutočné problémy výrobných podnikov. Výstupom je dokument pre manažment – interný logistický audit. Logistický audit by mal viesť k zníženiu výrobných nákladov, k skvalitneniu služieb zákazníkov, k transparentnému riadeniu a rastu zisku.

LOGISTICKÝ SCAN A MAPOVANIE LOGISTICKÝCH PROCESOV - analýza článkov logistického reťazca (nákup, skladovanie surovín, výroba, skladovanie hotových výrobkov, predaj a distribúcia) a prierezových funkcií (doprava a manipulácia, riadenie zásob, informačný systém, personalistika, systém akosti) - získavanie prehľadu o jednotlivých logistických funkciách a činnostiach

IDENTIFIKÁCIA LOGISTICKÝCH ÚLOH - meranie množstevných a časových charakteristík, objektívne merania vytipovaných charakteristík - analýza materiálových tokov a logistických nákladov, analýza využitia skladov, analýza riadenia nákupu, zásob a skladov, počet expedovaných zásielok, lokalizácia, dimenzovanie nových skladov, vyčíslenie potenciálnych nákladových úspor, subjektívne hodnotenie, motivačné nástroje pre neustále zlepšovanie funkčnosti vzájomných väzieb

HODNOTENIE A MERANIE LOGISTICKÝCH SYSTÉMOV - meranie logistických nákladov a výkonov, stanovenie merítok produktivity logistického reťazca, hodnotiace ukazovatele a ich optimálne hodnoty, KPI (Key Performance Indictators)

Workshop - case study:

• zostavenie konkrétnych otázok auditu podľa prostredia vysielajúcej firmy, vlastné hodnotenie a prezentácia auditu, pomenovanie slabých miest logistiky vo firme a zostavenie akčného plánu korekcie zistených nedostatkov
• meranie a vyhodnotenie logistických nákladov

Modul F

Mobirise Website Builder

RIADENIE LOGISTICKÝCH PROJEKTOV (2 dni)

Tréning je určený pre logistikov, ktorí majú na starosti alebo participujú na nových logistických projektoch a na projektoch pri zabezpečení ich IT podpory. Na tréningu sa oboznámite s najnovšími trendmi v oblasti projektového riadenia v jednotlivých oblastiach logistiky. Na tréningu budete riešiť praktické prípadové štúdie, kde budete hľadať požadované logistické riešenie cieľov informačnej podpory logistiky.

• projektový prístup v logistike
• úspešná realizácia logistických projektov
• ICT v službách logistiky, integrované logistické systémy (Intagrated Logistics Systems),
• riadenie logistických projektov a logistických IT projektov
• SCM Solutions, MRP, APS a SCM systémy,
• kompletná podpora toku od objednávky po servis
• integrované logistické služby rôznych obsahových kanálov,
• plánovanie ERP procesu, trendy v plánovaní a riadení 
• inteligentné obchodné siete, agenti inteligentnej reakcie
• znalostná základňa pre projektové riadenie v logistike
• ako úspešne realizovať logistický projekt
• akčný algoritmus PDCA

Modul G

Mobirise Website Builder

KPI V LOGISTIKE (2 dni)

Riešenie problémov vo výrobnom procese a v podporných procesoch si vyžaduje znalosť ukazovateľov a sledovanie nákladov, pomocou ktorých si môžeme urobiť reálny obraz o skutočnom stave. Následne vieme prijať opatrenia zamerané na ciele - odhalenie najväčších rezerv, zvyšovanie produktivity, znižovanie nekvality, zníženie rozpracovanosti výroby, zvýšenie využitia strojných zariadení a celkové zvýšenie efektivity a flexibility výrobného procesu.

•  strategické ciele a efektivita výroby v dlhodobom horizonte
•  strediskový controlling v špecifických oblastiach (výroba, logistika, údržba, nákup, ...)
•  náklady, čas a kvalita ako hlavné metriky úspešnosti výroby
•  zásoby, využitie kapacít a flexibilita ako veličiny riadenia
•  dodávky - väzba na priebeh výroby, kapacity - kapacitné rozpory, priebeh výroby - sledovanie odchýlok, produktivita - denný výkon
• ukazovatele pre riadenie výroby a dôvody ich použitia 
• metódy výberu KPI, členenie (BSC, MBO, TOC, Hoshin Kanri)
• ukážky riadenia výroby pomocou KPIs - výkon výroby
• využitie ľudských zdrojov, hodinová stabilita, riadenie údržby, kvalita ...
• KPIs ako monitoring neustáleho zlepšovania - sledovanie efektivity prijatých opatrení
• materiálové hospodárstvo vo vzťahu k výrobe
•  stanovenie optimálnych zásob, včasnosť dodávok
• ukazovatele využitia strojných a ľudských kapacít 

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024