VŽDY O JEDEN KROK VPREDU. 


Leadership.

PROGRAMY LEADERSHIP

b y   r o m a n   r e s e a r c h

LEADERSHIP PROGRAM 3
(MANAŽMENT)

• Vedenie, delegovanie, couching
• Asertivita, komunikácia, autorita
• Motivácia, hodnotenie, odmeňovanieLEADERSHIP PROGRAM 3
(PERFORMANCE)

• Vedenie, delegovanie
• Performance leadership
• Manažér ako couchLEADERSHIP PROGRAM 5


• Vedenie, delegovanie, couching
• Asertivita, komunikácia, autorita
• Motivácia, hodnotenie, odmeňovanie
• Vedenie meetingov, time manažment
• Emočný leadership 

LEADERSHIP PROGRAM 7

• Vedenie, delegovanie
• Asertivita, komunikácia, autorita
• Motivácia, hodnotenie, odmeňovanie
• Vedenie meetingov, time manažment
• Emočný leadership 
• Riešenie problémov, rozhodovanie
• Umenie dávania spätnej väzby

LEADERSHIP PROGRAM 9

• 7 školení LEADERSHIP PROGRAM 7
    ... +
• Performance Leadership
• Plánovanie, organizovanieLEADERSHIP PROGRAM 12

• 7 školení LEADERSHIP PROGRAM 7
... +
• Performance Leadership
• Plánovanie, organizovanie
• Hodnotiaci pohovor
• Ťažšie ovládateľní kolegovia
• Manažér ako couch

OBSAHY TRÉNINGOV

Modul A 

Mobirise Website Builder

VEDENIE. DELEGOVANIE. COUCHING. (2 dni)

Je zameraný na  leadership a delegovanie, ktoré je kľúčové pri dosahovaní výsledkov prostredníctvom podriadených. Obsah tohto modulu patrí v leadershipe medzi "12 božích prikázaní" a každý riadiaci pracovník by mal ho mať uložený hlboko vo svojom podvedomí.

• vedenie - vodcovstvo - leadership • rozdiel manažér - leader • úloha podnikových vodcov • princípy vedenia podriadených • rysy riadiacich pracovníkov • uvedomenie silných a slabých stránok leadra a neustály rozvoj vlastnej osobnosti • charizma a vyžarovanie • vedenie tímu • úloha vodcu pri zavádzaní zmien • autorita ako mozaika vzťahov, autorita a disciplína, "láskavé" autority •  rozvíjanie sebaistoty a nestrácanie citu a empatie • členenie úloh podriadených, zadávanie úloh, vytváranie pravidiel hry a zavádzanie štandardov • delegovanie právomocí a pravidlá správneho delegovania, motivačný prínos delegovania •  základy coachingu pri nachádzaní a riešení problémov • kladenie coachingových otázok

Modul B

Mobirise Website Builder

ASERTIVITA. KOMUNIKÁCIA. AUTORITA. (2 dni)

Tréning je určený pre všetkých, ktorí pracujú na sebe pri zdokonaľovaní komunikačných schopnosti a zároveň chcú pochopiť aj partnerov v komunikácií. Asertívna komunikácia v kombinácií s autoritou a charizmou je kľúčovou kompetenciou vedúcich pracovníkov - leadrov pri plnení úloh a dosahovaní cieľov.

• sebadôvera a sebaúcta ako predpoklad asertívneho jednania • asertívne techniky a ich využitie v praxi • komunikačné štýly a formy jednania: agresivita, pasivita, manipulácia • spôsoby jednania s jednotlivými typmi ľudí • ako realizovať kontroverzné opatrenia a ako zotrvať na svojom stanovisku • ako presadiť svoje záujmy alebo záujmy vlastnej skupiny • ako vedieť vysvetliť žiadúce postupy (ako formulovať úlohy, ciele, akčné plány) • pochvala a konštruktívna kritika, dávanie spätnej väzby • odmietnutie neprimeraných požiadaviek druhých • riešenie konfliktov medzi dvoma pracovníkmi • ako komunikovať v napätých situáciách • využívanie asertívnej komunikácie pri používaní manažérskych nástrojov - meetingy, porady, ... • formálna a neformálna autorita a nepísané pravidlá využívania sily - autority • kedy použiť právomoci vyplývajúce z autority a z pracovnej pozície • ako vhodne kombinovať leadership s autoritou a mať zároveň vyvážené vzťahy

Modul C

Mobirise Website Builder

MOTIVOVANIE. HODNOTENIE. ODMEŇOVANIE. (2 dni)

Osvojíte si niekoľko nepriamych metód dosahovania cieľov, rozviniete schopnosť zvyšovať produktivitu a stabilizovať spokojnosť vlastnej pracovnej skupiny a ovplyvniť úspech firmy. Dozviete sa, ako využívať motivačné techniky a na aký typ ľudí čo účinkuje.

• motivačné techniky, podávanie informácií, uznanie • motivácia k zmenám a zlepšovaniu, modely odmeňovania, nástroje motivácie • ako sa prejavuje nedostatok motivácie • vnútorná a vonkajšia motivácia • finančná a nefinančná motivácia a ako fungujú demotivácia a frustrácia, účel motivácie a tímová motivácia • dlhodobé inštruovanie a zdieľanie pripomienok • periodická kontrola a hodnotenie výkonu, podpora individuality a iniciatívy • motivácia, hodnotenie výkonu a spokojnosť zamestnancov, metódy a techniky hodnotenia • verbálne a neverbálne metódy, ciele a výstupy z hodnotenia, vedenie hodnotiaceho pohovoru • "flow" motivácia bez motivácie • optimálny mix mzdy a benefitov v systéme odmien • stanovenie akčného plánu

Modul D

Mobirise Website Builder

VEDENIE MEETINGOV. TIME MANAŽMENT. (2 dni)

Tento modul je zameraný na efektivitu, vecnosť a optimálne trvanie meetingov. Druhá časť je zameraná na priority a činnosti s vysokou pridanou hodnotou pre výsledky firmy.

MEETINGS
• organizovanie meetingov (úvod, priebeh, záver, aktivity) a úspech v príprave • porady, meetingy, workshopy a ich efektivita • čas, priestor, technika meetingov • vedenie meetingov a workshopov • techniky vedenia meetingov, typológia účastníkov, riešenie kritických situácií • efektívna facilitácia • skupinové riešenie modelových situácií a ich prezentácia

TIME MANAGEMENT
• časový kapitál a stupeň jeho využitia • plánovanie (dôležitosť, priority dňa, písomné plánovanie) • biorytmus a výkonová krivka (dňová, hodinová, tichá hodina, krivka rušenia) • zlodeji času - identifikácia a eliminovanie • princíp 20/80 • efektivita času na pracovisku a využívanie strateného času (organizácia pracoviska, efektívne čítanie, písanie, komunikačné prostriedky, eliminácia
vyrušovania, cestovanie, čakanie, telefón - mail - internet)  pracovné ciele, prioritné ciele, umenie delegovania (plánovanie pracovného života, identifikácia vlastných hodnôt, delegovanie) • work life balance

Modul E 

Mobirise Website Builder

EMOČNÝ LEADERSHIP. (2 dni)

Získate schopnosť odhaľovať a napraviť vlastné automatické vzorce správania. Tréning Vás naučí ovládať stres resp. eliminovať stres. Každodenné využívanie princípov emočnej inteligencie prináša okamžité výsledky, čo výrazne vám pomôže zachovať vnútornú rovnováhu pri každodenných situáciách za účelom podávania lepších pracovných výkonov a dosiahnutie spokojnejšieho a radostnejšieho života.

využitie emočného leadershipu pri ovplyvňovaní ľudí • spoznanie emočných prejavov ako východisko pre zlepšenie komunikácie, pracovných vzťahov a vytvorenie harmónie • ako pozitívne pôsobiť na ľudí a byť v súlade • presadzovanie pokynov využitím emócie strachu a následnou negatívnou spätnou väzbou alebo povzbudzovaním a podporou a následnou pozitívnou spätnou väzbou • ktoré formy (podpora, súcit, strach) sú v akých situáciách účinnejšie a pri akých typoch ľudí • ako komunikovať a zachovať rovnováhu v rôznych pracovných situáciách • prevencia konfliktov, čo nás vťahuje do konfliktov • využitie kontrastných situácií na posilnenie tímu • pochopenie jedinečnosti každého človeka • komunikácia, empatia • typy konfliktov, zaobchádzanie s konfliktmi, metódy riešenia konfliktov •  schopnosť vidieť pozitívne vlastnosti každého človeka - leadra a pracovníka, ich využitie v spoločný prospech organizácie

Modul F

Mobirise Website Builder

RIEŠENIE PROBLÉMOV. ROZHODOVANIE. KONTROLA.
(2 dni)

Leader rieši problémy a prijíma rozhodnutia. Problémy sú dovtedy problémami, kým nenachádzame riešenia. Na tomto module sa zameriate pri narážaní na problémoch na dôležitosť zameriavať sa nie na problém, ale na riešenia a zmeniť ich na príležitosti.

• identifikácia problému a cieľ pri rozhodovaní • pomenovanie problému, hľadanie príčin, nachádzanie riešení • metódy riešenia problémov • manažérske rozhodovanie, techniky rozhodovacieho procesu, individualita pri rozhodovaní, rozhodovanie v podmienkach istoty, rizika a neurčitosti • metódy individuálneho a skupinového rozhodovania (empirické, exaktné, heuristické) • kritéria pre výber a hodnotenie optimálnej varianty (marginálna analýza, prípadová štúdia na rozhodovanie) • kontrola - zavŕšenie procesu riadenia - význam kontroly, metódy kontroly • kontrolný systém a jeho budovanie, nástroje kontroly - zápisy, reporty, ... • kontrolný proces a meranie skutočného výkonu, preventívna, priebežná a následná kontrola • význam väzby medzi plánovaním, organizovaním a kontrolou • manažérske zásahy na odstránenie odchýlok od štandardu • strategické kontrolné procesy, vnútorná kontrola a sebakontrola

Modul G

Mobirise Website Builder


UMENIE DÁVANIA SPÄTNEJ VÄZBY. (2 dni)

Dávanie spätnej väzby patrí medzi základné techniky leadershipu. Naučíte sa dávať častejšie pozitívnu spätnú väzbu. Negatívnu spätnú väzbu sa naučíte pozitívne naformulovať.

• význam dávania spätnej väzby • zásady dávania spätnej väzby •
štruktúra poskytovania spätnej väzby – pár šikovných krokov, ktoré vám pomôžu v akejkoľvek situácii • správny postup dávania spätnej väzby • techniky podpornej a korektívnej spätnej väzby • identifikácia vlastných tendencií pri dávaní spätnej väzby • radikálna otvorenosť a ďalšie formy podávania spätnej väzby • typy ľudí z hľadiska prijímania spätnej väzby • zvládanie námietok a útokov • modelové situácie – ako aplikovať informácie v praxi

Modul H

Mobirise Website Builder

PERFORMANCE LEADERSHIP. (2 dni)

Performance leadership je cenný tam, kde je zameranie na organizáciu špičkového výkonu. Naučí vás odhaliť príležitosti a riziká business stratégie, zlepšiť svoje osobné kompetencie strategického leadershipu, posilniť výrazne výkonnosť správnou segmentáciou zákazníkov (externých aj interných) a premeniť svoje nehmotné aktíva v generátory výkonu.

• ako zvýšiť osobný pracovný výkon • performance leadership ako základ pre podporu znalostí ovplyvňujúce výkon organizácie • porozumenie organizácií - kľúčový hráči, leadership, DNA firmy • strategické riadenie výkonu • ako môže systémové myslenie zvýšiť výkon • vytvorenie efektívnej stratégie pre prácu s významnými aktérmi a skupinami • budovanie výkonnostného rámca (KPI, CFI, riadenie výkonu) • identifikácia kritických faktorov úspechu a ich začlenenie do vašej stratégie • vypracovanie stratégie organizácie a plnenie KPI • nástroje zamerané na výkon a výsledok • návrh procesov a identifikácia zmien • rozpracovanie a realizácia výkonnej stratégie, porozumenie konkurenčnej výhode vašej firmy

Modul I

Mobirise Website Builder

PLÁNOVANIE. ORGANIZOVANIE. (2 dni)

Zameriate sa na plánovanie a rozpoznanie cieľov, na tvorbu cieľov, na prípravu akčných plánov, na zosúladenie vízie a stratégie vašej spoločnosti s cieľmi na vlastnom oddelení.

PLÁNOVANIE
• plánovanie ako východisko pre všetky ostatné manažérske funkcie • zosúladenie osobných a  tímových cieľov s cieľmi organizácie • management by objectives - riadenie podľa cieľov • stratégie, taktiky a plánovacie predpoklady • použitie metód BSC a SWOT • strategické plánovanie a čiastkové plány • stanovanie podporných plánov - zoznam aktivít na plnenie • prvky plánovania: stanovenie cieľov (targets) a akčné plány (action plans) • zdroje a implementácia plánov • časový rámec cieľov a merateľnosť cieľov • zavádzanie cieľov do praxe, stanovenie a hodnotenie alternatívnych postupov

ORGANIZOVANIE
• organizovanie práce a pracovných skupín • vymedzenie pôsobnosti, právomocí a zodpovedností, kompetenčný poriadok • vytváranie efektívnych pracovných skupín a štruktúr • kritéria pre vytváranie pracovných pozícií, skupín a útvarov

Modul J

Mobirise Website Builder

HONDNOTENIE ZAMESTNANCOV. HODNOTIACI POHOVOR. (2 dni)

Hodnotenie pracovníkov a výsledkov je predpokladom úspešnej práce, nástrojom výchovy k zodpovednosti a upevňovania vzťahov. Hodnotenie je nástrojom motivácie, rastu a tvorivosti zamestnancov. Vedenie hodnotiacich pohovorov je základná manažérska technika. Cieľom je, aby motivácia podriadeného vzrástla.

hodnotenie a oceňovanie zamestnancov ako základný nástroj riadenia • metódy hodnotenia (verbálne, neverbálne) • hodnotenie podľa cieľov • rozdiel medzi hodnotením a spätnou väzbou • význam spätnej väzby a motivácia • metódy poskytovania spätnej väzby • vedenie hodnotiaceho pohovoru a jeho princípy • postup pri hodnotiacom pohovore • prečo hodnotiť, aký úžitok hodnotenie prináša, ako uľahčiť pohovor hodnotenému • konštruktívna kritika, poskytovanie spätnej väzby, ocenenie a uznanie • práca s negatívnymi reakciami na hodnotení a typy pre zaistenie pozitívneho dopadu na zvýšenie efektivity práce • aktivovanie zamestnanca a motivovanie do budúcnosti • individuálna pozornosť jednotlivým zamestnancom • využitie sebahodnotenia, 360 – stupňová spätná väzba • výstupy hodnotenia, jeho využitie a väzby hodnotenia (vzdelávanie, odmeňovanie, benefity,...)

Modul K

Mobirise Website Builder

LEADERSHIP ŤAŽŠIE OVLÁDATEĽNÝCH KOLEGOV.
(2 dni)

Tréning je zameraný na rozpoznanie „ťažšie“ ovládateľných ľudí, na zvládanie negatívneho nastavenia, na využitie správnych komunikačných techník a asertívneho správania a na lepšie využitie vodcovského potenciálu leadra.

rozpoznanie ťažšie ovládateľných ľudí a situácií • pomoc vo vnútri a mimo firmy; ako rozpoznať kolegu, ktorý môže nám pomôcť • najdôležitejšie osobnostné typy a keď sa z nich stanú "ťažko" ovládateľný • vševediaci - hašteriví - flákači • prečo môžu viesť k problematickému správaniu situácie ako neistota, zmena pozície alebo strata moci • zistite, čo sa v skutočnosti skrýva za blokádou "ťažko" ovládateľných ľudí • kolegovia s podpriemerným výkonom, samotári, absentéri - porozumejte ich správaniu • kedy sa oplatí investovať energiu a kedy nie • formálne vs. neformálny rozhovory • mocenské hry ako dôsledok; zabezpečenie statusu leadra • budovanie konštruktívnych pracovných vzťahov • využitie a rozvoj asertivity a emočnej inteligencie • prijímanie a dávanie spätnej väzby • ako dostať konflikty na odbornú úroveň

Modul L

Mobirise Website Builder

MANAŽÉR AKO COUCH. (2 dni)

Leadership v meniacom sa prostredí priniesol etablovanie firemnej kultúry coachingu, ktorá stojí na tímovej spolupráci, otvorenej komunikácii a na schopnosti poskytnúť priestor pre inovácie a osobnostný rast.  Coaching je metóda vedieť pomôcť jednotlivcom vysporiadať sa s externým tlakom a emočným napätím. Leader - couch je couchom svojho tímu ako tréneri sú couchmi svojich športových zverencov.

Couchingom sa dosiahnete
• zvýšenie výkonnosti pracovníkov
• zníženie fluktuácie a odchodov
• udržanie kľúčových odborníkov
• zvýšenie konkurencieschopnosti

Program je zameraný na couching jednotlivcov, metódu GROW, na couchingový rozhovor a na couching tímu. Účastníci sa naučia metódu couchingu a jeho využitie každý deň.

• couching ako metóda rozvoja potenciálu ľudí • couchingové otázky • couching jednotlivca • rozšírený praktický nácvik couchingových  rozhovorov s využitím metódy GROW • formy couchingu • couching tímu • kedy je možný couching tímu a stupne vývoja tímu • tímové role podľa Belbina

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024