Registrácia je otvorená

Better. Cheaper. Faster.

CERTIFIKOVANÝ MANAŽÉR VÝROBY /  VÝROBNÝ PLÁNOVAČ

Zamerajte sa na zdroje produktivity a flexibilitu.

A. Plánovanie  

16-17 SEP 2024 

B. Lean 7S Flex

7-8 OKT 2024 

CD. Produktivita 

21-22 OKT 2024 

CERTIFIKOVANÝ MANAŽÉR VÝROBY /
VÝROBNÝ PLÁNOVAČ


16.-17. SEPTEMBER 2024, 7.-8. OKTÓBER 2024, 21.-22. OKTÓBER 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Event je zameraný na riešenia vo výrobných procesoch, v zabezpečení zdrojov, pružnosti reakcie výroby na prerušenia a variabilitu, a minimalizáciu výpadkov v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch. Dôraz sa kladie na flexibilitu a agilitu výrobného systému, plánovanie, praktické nástroje, nákladovosť a produktivitu, na optimalizáciu výrobných nákladov, na meranie výkonu (flexibilitu, produktivitu, kvalitu), na efektívne usporiadanie výroby, na zlepšovací proces, na odstránenie plytvania a na hľadanie zdrojov produktivity. 

Modul A

Mobirise Website Builder

VÝROBNÉ PLÁNOVANIE

• štruktúra výrobnej logistiky
• hierarchia plánovania výrobného procesu a ich základné ciele
• agregované, kapacitné a operatívne plánovanie
•  výrobné rozvrhovanie
• väzby agregovaného plánovania a zákazková logistika
• význam flexibility výrobných systémov 
• princípy a generácie plánovania a riadenia výroby
•  plánovacie riadiace úrovne
• systémy plánovania a riadenie výroby, systémy "Push" (MRP I, MRP II, DBR, OPT, BOA) a systémy "Pull" (JIT, MRP III, KANBAN, CONWIP),
• navrhovanie a realizácia logistického  a plánovacieho systému
• riadenie rozpracovanej výroby
• riadenie technologických a kapacitných kooperácií
• koncept JIT a KANBAN
• koncept úzkych miest (TOC), pokročilé plánovanie (APS), algoritmy rozvrhovania výroby
• špecifiká plánovania a riadenia diskrétnej a procesnej výroby

Modul B

Mobirise Website Builder

NÁSTROJE LEAN A SIX SIGMA

• ukazovatele štíhlosti, princípy úspor a formy plytvania
• ktoré nástroje a akú kombináciu je najvhodnejšie použiť v závislosti od typu a charakteru výroby
•  variabilita výroby a „bull whip“ efekt,
•  LEAN a TQM vo výrobe, PDCA cyklus
•  LEAN - štíhla výroba, princípy lean
•  Six Sigma a princípy Six Sigma
•  SIPOC, Kanban, vizuálny manažment, Poka-Yoke
•  TPM - Totálna produktívna údržba, TQM - Total Quality Management, Rapid Setup
•  VSM - Mapovanie toku hodnôt podniku
•  Kaizen, metóda a princípy 5S
•  Just in Time (JIT) a Just In Sequence (JIS)
• nové trendy, Industry 4.0 

Modul C

Mobirise Website Builder

VÝROBNÝ CONTROLLING

• základy výrobného controllingu
• operatívny výrobný controlling
• náklady, čas a kvalita ako hlavné metriky úspešnosti výroby
• controlling dodávok
• využitie kapacít a kapacitné rozpory
• controlling spotreby zdrojov s využitím technologických dát
• ukazovatele pri riadení výroby v dlhodobom horizonte
• metódy výberu kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre riadenie výroby
• BSC, TOC, Hoshin Kanri,
• ukážky riadenia výroby pomocou KPIs - výkon výroby, hodinová stabilita
• KPI ako monitoring neustáleho zlepšovania
• využitie a výkonnosť
• OEE (celková efektívnosť pracoviska)
• meranie výkonu - production performance 

Modul D

Mobirise Website Builder

ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV

•  efektivita, výkonnosť, produktivita, analýza stavu produktivity
• faktory produktivity, možnosti zvyšovania produktivity
•  štíhla výroba, využitie kapacít, využitie priestoru ...,
•  vedieť zdokonaliť sa ako konkrétne rozumieť
efektívnosti, hodnote a produktivite
•  produktivita - základný cieľ podniku a cesty ako ho dosiahnuť
•  ako prebieha hodnototvorný proces podniku
•  meranie produktivity
•  inovácia, racionalizácia, hodnotová analýza
•  mapovanie toku hodnôt
•  výrobný systém Toyota
•  prípadová štúdia zvýšenia produktivity zlepšovacími
procesmi
•  výpočet priebežnej doby, výpočet účinnosti cyklu procesu (PCE), cyklus P-D-C-A

Cena za celý kurz (A+B+C+D)

1499€ 

do 7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 1799€ (A+B+C)
 • Strava a občerstvenie 239€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa
   dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.
Cena za jeden modul

499€

do 7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 599€ 
 • Strava a občerstvenie 89€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa
   dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA KURZU

TERMÍNY

16.-17. SEPTEMBER 2024 (A)
7.-8. OKTÓBER 2024 (B)
21.-22. OKTÓBER 2024 (C+D)

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NÍZKE TATRY

Ukočenie

CERTIFIKÁT KEMPELEN
CERTIFIKÁT COMENIUS

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024