BEZPEČNOSŤ. KVALITA. SPOĽAHLIVOSŤ.

NOVÉ EURÓPSKE NARIADENIE
O STROJOVÝCH ZARIADENIACH 2023/123018.-19. SEPTEMBER 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Nadobudnuté skúsenosti s uplatňovaním smernice 2006/42/ES poukazujú na nedostatky a nezrovnalosti, a preto smernica sa nahrádza
novým nariadením 2023/1230 EÚ o strojných zariadeniach. Nedostatočná úprava v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti si vyžiadali nové pravidlá
základných požiadaviek na túto oblasť a taktiež v oblasti postupov posudzovania zhody. Nové nariadenie ma za cieľ zlepšiť, zjednodušiť a upraviť ustanovenia starej smernice a zaviesť nové pravidlá na bezpečný návrh a konštrukciu strojových zariadení, na správnu inštaláciu, prevádzku a údržbu.
Pri strojových zariadeniach menej závislých od ľudskej obsluhy upravuje bezpečnostné riziká vyplývajúce z nových digitálnych technológií.


Nariadenie EU o strojových zariadeniach 2023/1230

Mobirise Website Builder

• Predpisy pre bezpečné a efektívne uvedenie strojov do prevádzky
• Význam nariadenia pre prevádzkovateľov, výrobcov a predajcov strojov
• Najdôležitejšie inovácie, doplnky a zmeny
• Nové Európske nariadenie 2023/1230 a Smernica 2006/42/EÚ v porovnaní, prehľad hlavných cieľov a zmien
• Vplyv na strojársky priemysel a nákupcov strojov
• Nové zodpovednosti, povinnosti, sankcie
• Význam nariadenia pre dotknuté hospodárske subjekty
• Zhoda pod drobnohľadom
• Nové moduly v postupoch posudzovania zhody
• Otázky zodpovednosti
• Ochrana a školenia zamestnancov v súlade so zákonom
• Aktuálne predpisy o prechode a termínoch
• Kedy nadobudne účinnosť strojová vyhláška, kedy sa musí uplatňovať, čo platí dovtedy?
• Bezpečnosť strojov v digitálnej ére – v centre pozornosti kybernetická bezpečnosť


Cena 

599€

  • Účastnícky poplatok 599€
  • Strava a občerstvenie 79€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

18.-19. SEPTEMBER  2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

LIPTOVSKÝ JÁN

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT COMENIUS

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024