CERTIFIKOVANÝ NÁKUPCA


10.-11. APRÍL 2024, 24.-25. APRÍL 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Zameriate sa na oblasti, v ktorých sú rezervy a z hľadiska nákupného manažmentu je priestor na zlepšenie. Zaujíma Vás
vylepšovanie a zjednodušenie vašich nákupných procesov? Hľadáte zjednodušenie vašich postupov pri výbere dodávateľov? Chcete jednoducho,
ale pri tom účinne hodnotiť svojich dodávateľov? Rozšírte, vymeňte a načerpajte nové poznatky v oblasti nákupu.

Modul A

Mobirise Website Builder

NÁKUPNÝ MARKETING A ANALÝZA TRHU

• nákupné stratégie a nákupný marketing • základy efektívneho riadenia vzťahov s dodávateľmi • organizovanie nákupu v priemyselných podnikoch • stratégie nákupných činností • umiestnenie nákupu v organizačnej štruktúre podniku • možnosti outsourcingu nákupu • úroveň dodávateľsko-odberateľských služieb • vznik a riadenie dodávateľských reťazcov • analýza a predpoveď vývoja trhu • hodnotenie cenových vplyvov • nové trendy v nákupnom manažmente

Modul B

Mobirise Website Builder

ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI DODÁVATEĽA A IDENTIFIKÁCIA OBLASTÍ NA ZLEPŠENIE

• stratégie budovania dobrých vzťahov s dodávateľmi • pooling nákupu pri vyhľadávaní dodávateľov • stanovenie ukazovateľov výkonnosti pre sledovanie sily a efektivity nákupu • zvýšenie efektivity a kontroly nákupu pomocou merateľných ukazovateľov a KPI • identifikácia potenciálu možného zlepšenia • overenie použiteľnosti postupov pre nákupné procesy • SWOT analýza nákupu a nákupného oddelenia • ABC analýza komodít a dodávateľov • komoditná matica • identifikácia, kvantifikácia a štrukturalizácia kľúčových komodít (materiál, subdodávky, energie,...) • segmentácia dodávateľského trhu

Modul C

Mobirise Website Builder

AUDIT, HODNOTENIE A VÝBER DODÁVATEĽOV

• hodnotenie potencionálnych a prehodnotenie súčasných dodávateľov • prieskum nákupného trhu • hodnotenie - audit dodávateľa • výber parametrov hodnotenia • analýza výkonnosti dodávateľa • hodnotenie s využitím ukazovateľov výkonnosti • hodnotenie maticovou metódou a pomerovými ukazovateľmi • výstupy z hodnotenia a jeho nadväznosť na systémy ISO • integrácia dodávateľa k odberateľovi • stály dohľad odberateľa • výber strategického dodávateľa • elektronická podpora výberu dodávateľov, elektronický nákup  

Modul D

Mobirise Website Builder


NÁKUPNÝ CONTROLLING

• ako účinne riadiť náklady na nákup a nájdenie kontrolných mechanizmov znižovania nákupných nákladov • controlling nákupu a jeho využitie pre efektívne plánovanie • štruktúra nákladov na nákup • odhaľovanie príčin chýb v oblasti nákupu a stanovenie protiopatrení • stanovenie ukazovateľov výkonnosti pre sledovanie sily a efektivity nákupu • plánovaná a skutočná cena • kvalita tovaru • termíny • spoľahlivosť dodávateľa

Cena za celý kurz (A+B+C+D)

1099€

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 1299€ (A+B+C+D)
  • Strava a občerstvenie 239€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.
Cena za moduly AB a CD

549€

7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 649€ 
  • Strava a občerstvenie 119€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravya ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA A PRIHLÁŠKA

TERMÍN

10.-11. APRÍL 2024 (A+B)
24.-25. APRÍL 2024 (C+D)MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT CORVINUS (STRIEBORNÝ)

CERTIFIKÁT KEMPELEN (ZLATÝ)
MANAŽÉR NÁKUPU
(S VYJEDNÁVACÍMI TAKTIKAMI)